توافق اوليه بيت سعيد با آبيها

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مهاجــم سوســنگردي اســتقالل خوزســتان با اســتقالل به توافق رسيد. حسن بيت ســعيد مهاجم سوسنگردي فصل قبل اســتقالل خوزستان نمايش درخشــاني از خود هم در آسيا و هم در ليگ برتر نشان داد.

او 10 گل و 7 پــاس گل در ليــگ شــانزدهم براي تيمش به ثمر رســاند و از مهرههــاي تاثيرگذار پورموســوي در آسيا بود.

ستاره اســتقالل خوزستان پس از بازي تيمــش برابر الهالل بــا هواداران خوزســتاني وداع كــرد و صحبــت بــا تيمهاي خواهانش را شروع كرد.

شنيده ميشود صحبتها و جلسات اســتقالل تهران با بيت سعيد به نتيجه رسيده و به زودي اين بازيكن با تيم آبي پوش پايتخت قراردادش را نهايي ميكند. بايد منتظر ماند و ديد آيا پيراهن شماره 7 اســتقالل در ليگ هفدهم بر تن بيت ســعيد خواهد بود يا خيــر. پيش از اين استقالل با بازيكنان ليگ يكي به توافق رسيده بود. منصوريان كه اين روزها زير فشار انتقادات است براي فصل آتي سعي دارد تيم آماده و قوي را روانه مســابقات ليگ كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.