مك درموت قراردادي نبسته

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ميك مك درموت دســتيار پيشين كيروش با استقالل به توافق رسيده اما هنوز قراردادي امضا نكرده است.

منصوريان صراحتا اعالم كرده كه او بهعنوان بدنساز و تمرين دهنده در كنار اســتقالل حضور دارد اما احتماال ديرتر از ســاير اعضاي كادرفني به دستياران منصوريان اضافه شود.

خرمگاه در ليگ هفدهم دستيار اول منصوريان است و چيني و مصطفوي نيز بهعنوان ديگر دســتياران او در كادرفني آبيها حضور دارند. حميد بابازاده مربي دروازهبانهــاي اســتقالل خواهد بود و بهتــاش فريبا نيز مانند فصل گذشــته مديرفني استقالل است.

تمديد قرارداد بــا 10 بازيكن حال حاضــر در كنار جــذب 5 بازيكن مورد نظــر منصوريــان در فاصلــه يك هفته تا شــروع ليــگ برتر باعث ميشــود تا هــواداران اســتقالل هفته پــر هيجان و جذابــي را پيش رو داشــته باشــند؛ هفتهاي كه ميتوانــد اعتباري دوباره به منصوريان و افتخاري براي ليگ هفدهم ببخشد.

اســتقالل فصل پيش را با بدنســاز انگليسي شــروع كرد اما به دليل اينكه نتوانست توقعات مالي او را برآورده كند، اين مربي خيلي زود جمع اســتقالليها را تــرك كرد و در حــال حاضر يكي از طلبكاران استقالل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.