پاشازاده مانع استقاللي شدن رزاقيپور

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پاشازاده سرمربي نساجي ميگويد كه بــه رزاق پور براي فصل آينــده نياز دارد و اجــازه جدايي به او نخواهــد داد. ابوالفضل رزاقپور يكــي ديگر از جواناني اســت كه عليرضا منصوريان براي جذب او ابراز عالقه كرده و استقالليها در تالش هستند تا اين ستاره تيم ملي جوانان را جذب كنند.

رزاق پــور چپ پــا در پســت مدافع چپ براي تيــم ملي و نســاجي مازندران نمايشهــاي قابــل قبولي داشــت و حاال استقالليها قصد دارند تا اين بازيكن جوان را بعــد از مهدي قائدي بهعنــوان دومين مليپــوش بــراي ليگ هفدهــم آبيپوش كنند.

مهدي پاشازاده سرمربي جديد نساجي اما با اين انتقال مخالف اســت. پاشــازاده دربــاره انتقال ايــن بازيكن به اســتقالل ميگويد: «رزاق پور از جمله بازيكنان خوب نســاجي اســت و ما به او براي فصل آينده نياز داريم و طبيعي است بازيكني را كه نياز داريم، در اختيــار ديگران قرار ندهيم.» هر چند با توجه بــه رابطه نزديك علي اميري مديرعامل و مهدي پاشــازاده سرمربي اين باشــگاه با منصوريان و استقالليها به نظر ميرسد در نهايت مسووالن استقالل بتوانند باشــگاه نســاجي را براي اين انتقال راضي كنند. بايد ديد كه چــه اتفاقي در روزهاي آتي ميافتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.