حرفهاي افتخاري و توفيقي با هم نميخواند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مســوول نقل و انتقاالت باشــگاه استقالل ميگويد فعال خبري از حضور رامين رضاييان در اين تيم نيست. پندار توفيقــي در طول هفتههاي گذشــته بارهــا خبر مذاكره با رامين رضاييان را تكذيب كرده و اين در حالي اســت كه افتخــاري در صحبتهايش چندباري خبر استقاللي شدن او را تاييد كرده و خبر از مذاكره با اين بازيكن داده است.

با اين حال پنــدار توفيقي در اين باره ميگويد: «من بازهم ميگويم من از جذب رضاييان بي خبر هستم. شايد آقاي افتخاري خودشــان بــا رضاييان صحبــت كرده ولي مــن صحبتي با او انجام نداده ام. با اين شــرايط طبيعي اســت كه من صحبتي بــا اين بازيكن نداشــتهام هرچند كــه تاكيد ميكنم رضاييان بازيكن بزرگي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.