نظرمحمدي: خلعتبري را نميخواهيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علــي نظرمحمدي ســرمربي تيم سپيدرود رشــت درباره شــرايط تيمــش پيش از شــروع ليگ برتر ميگويد: «بعد از تعطيلــي 40 روزهاي كه پس از صعود به ليگ برتر داشتيم، روز گذشته دوباره تمرينــات را آغاز كرديم. الماسخاله رييس هيــات فوتبال اســتان گيــالن، رهنمــا مديــر كل ورزش و جوانان اســتان، مومني مديرعامل باشگاه و بنده تمام اين مدت در تالش بوديم تا مشــكالت باشگاه را مرتفع كنيم.

سعي كرديم با منابع مالي كه در اختيار داريــم بازيكنان مناســب و خوبــي جذب و تمرينــات را زودتر آغاز كنيــم. اين فصل نيز مانند دو فصل گذشــته كه در تيم سپيدرود حضور دارم، اســتراتژي باشــگاه اســتفاده از بازيكنــان بومي اســت اما در هر پســتي كه احســاس كرديم نياز به ترميم است، از بازيكنان غيربومــي هم اســتفاده كرديم.»

او درباره شايعه جذب محمدرضــا خلعتبــري ميگويــد: «خلعتبــري يكي از بهترين بازيكنان ايــران اســت و احترام زيادي برايــش قايلم اما ما در خــط حمله نياز به بازيكن جديدي نداريم و تيممان تكميل است. همانطور كه گفتم فقط در خط دفاع و هافبك دفاعي نياز به بازيكن داريم.»

بــه نظــر ميرســد تيموريــان يكي از گزينههاي ســپيدرود براي فصل جديد است. « در پست هافبك دفاعي چند بازيكن مدنظر ما هســتند و در حال مذاكره با آنها هستيم. هــر كدام از اين بازيكنان كه با شــرايط مالي باشــگاه ما مطابقت داشته باشد را به خدمت خواهيم گرفت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.