رضايي: در سايپاعملكرد خوبي نداشتم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

غالمرضا رضايي مهاجم جديد تيم فوتبال ســپيدرود رشــت درمــورد انتخــاب ســپيدرود ميگويد: «من با ســرمربي تيم صحبت كردم و قبــل از اينكه قرارداد امضا كنم بــا حســين كعبي هم در مورد شــرايط سپيدرود و جــوي كه در فوتبال رشــت وجــود دارد، صحبت كردم. همه چيــز را در نهايت كنار هم گذاشتم و تصميم گرفتم كه اينجا را انتخاب كنم. بهخوبي ميدانم كه كار خيلي ســختي در سپيدرود دارم و بايد تالشم را نسبت به فصل گذشته چند برابر كنم. من انگيزه زيادي براي رقابت دارم و اميدوارم در فصل جديد بهترين عملكرد را داشته باشم.»

او با اشــاره به مشــكالت فصل گذشــته سايپا ميگويد:«اكثــر تيمهــاي ايران مشــكل مالي دارند و من هم در ســايپا با چنين شــرايطي مواجه شدم. البته ســپيدرود قبال با مشكل مالي مواجه شده، ولي شنيدهام كه مسووالن در تالش هستند تا براي فصل جديد اين مشكالت را برطرف كنند. البته فكر نميكنم مانع بزرگي وجود داشــته باشــد، چون ســپيدرود دنبال جذب بازيكنان گرانقيمت نيســت. ما در اواخر فصل مشــكالتي را احســاس كرديم كه بيشتر در مــورد امكانات تيم بود. ما حتي آن اواخر با كمبود توپ در تمريــن مواجــه بوديم و چنين مشكالتي وجود داشت. با اين حال هيچ بازيكني كمكاري نكرد و خوشبختانه تيم در آخرين هفته در ليگ برتر ماندني شد.»

او دربــاره عملكردش در ســايپا ميگويد: «اگر بخواهيــد از لحاظ آمار گل زدن حســاب كنيد قبول دارم كه عملكرد خوبي نداشــتم. البته وقتي يك تيم در طــول فصل نتيجــه نميگيرد دليــل مهم آن به عملكرد ضعيف بازيكنان مربوط ميشــود و در سايپا همه بازيكنان شــرايط خوبي نداشــتند. حتي بعد از مدتــي هم آقاي فركي متوجه شــد كه كارش چقدر سخت است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.