كاظمي: محروميت من عده ای را خوشحال كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

افشين كاظمي مليپوش فوتسال درباره دوران محروميتــش به دليل مثبت شــدن نمونه دوپينگ ميگويــد: «ورزش حرفهاي همين اســت و چنيــن اتفاقاتــي براي هر ورزشكاري ممكن است پيش بيايد. من هم بــه دليل غفلت در مصرف داروهاي درماني، اين محروميت به ســراغم آمد و مادهاي كه وارد بدنم شــده به هيچ وجــه نيروزا نبوده اســت. با اين حال از همه كساني كه در اين مدت در كنارم بودند و ابراز همدردي كردند، تشــكر ميكنم. من چهارده سال در ليگ و تيــم ملي بــازي كردهام و ايــن محروميت باعث شــد انگيزهام براي بازگشت، بيشتر شــود. ابتدا گفته ميشــد قرار است چهار ســال محروم باشم اما با توجه به اينكه ماده مصرفي، نيروزا نبود و تنها جزو مواد ممنوعه حساب ميشد، دو ســال محروميت به من ابالغ شــده. همچنيــن تالشهايي صورت گرفته تا اين زمان به يك ســال كاهش يابد اما در اين ميان برخي دوستان صحبتهايي در پشت پرده ميكنند تا محروميتم كاهش نيابد.»

او از برخي دوســتانش دلخور اســت: «يكســري دوســتان از محروميــت مــن خوشحال شدند و سنگاندازيهايي كردند تا مدت محروميتم كاهش نيابد اما خوشبختانه آقاي تاج و سيف در فدراسيون فوتبال اجازه شيطنت را به اين دوستان ندادند و در نهايت باعث شــدند اراده و عزم من بيشتر شود. با اين حال در اين مدت، محمد ناظم الشريعه صحبت زيادي بــا من كرد و پيگير كارهايم بود. از او و تمام دلســوزاني كه به من لطف داشتند تشــكر ميكنم. به دنبال اثبات اين بودم كــه دوپينگم غيرعمدي بوده و خدا را شكر توانستم در اين زمينه به موفقيت برسم تا از خودم دفاع كنم. دكتر سيف برقي نيز از طريق فدراسيون فوتبال پيگير موضوع بود و تالش زيادي كرد. در مدت محروميتم سعي كردم بدنــم را آماده نگه دارم تا انشــاءا... بتوانم در نيمفصل دوم به مسابقات باشگاهي و ملــي برگردم و بازيهــاي خوب خودم را تكرار كنم. ابتدا محروميت دو ســاله به من ابالغ شد اما تالشهاي زيادي كردهايم تا آن را به يك ســال كاهش دهيم. اگر اين اتفاق بيفتد، ميتوانم از آذر ۶۹3۱ برگردم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.