احتمال واگذاري آتليه قم به ماهشهر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مديرعامل باشــگاه آتليه طهران قم از احتمال واگذاري امتياز اين تيم به ماهشهر خبر داد. رسول قليزاده ميگويد: «شركت نكــردن در ليگ برتر بــراي من مديرعامل خيلي ســخت اســت، مثل اين ميماند كه كســي بچه خود را بزرگ كــرده و بعد آن را رهــا كند. مــا تا به امروز بــا ۵۱ حامي مالــي صحبت كرديم ولي تــا االن فقط 3 حامي مالي بازاري، ســاختماني، صنعتي، براي حمايت تيم باقي مانده اســت. با اين 3 حامي مالي جلســه داريــم و بعد از اين جلسهها مشــخص ميشــود كه آيا ما در ليگ برتر ميمانيم يا امتياز را به ماهشــهر ميفروشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.