بازوبند كاپيتانی و قرارداد ميلياردی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - فرشته معتمدي ‪Fereshte Motamedi‬

محمد طيبي كاپيتان استقالل خوزســتان فصل قبل با وجود اينكه پيشــنهادهاي خوبي داشــت اما در اين تيم ماند تا به اين تيم و سيروس پورموســوي كمك كند. طيبي هيچ وقت فكر نميكرد شــرايط استقالل خوزســتان به اين صورت شــود كه مشــكل مالي پيدا كنــد. او به همه پيشــنهادهاي ميلياردياش پاسخ منفي داد و تنها با 700 ميليون تومان با اســتقالل خوزستان قرارداد امضا كرد اما از آن 700 ميليون تومان هم نتوانســت حتي 50 درصد دريافت كند. همين اتفاقات كافي بود كه او به فكر جبران باشد.

طيبي با پيشــنهادهاي خوبــي در اين فصل مواجه شــد اما وقتي ســيروس پورموســوي با او مذاكره كرد تا به فوالد خوزستان برود باز هم به بقيه پيشــنهادها توجهي نكرد تا دوباره شاگرد مربي محبوبش شود. او در مذاكره ابتدايي با فوالديها به توافق رســيد و بعد هم راهي باشــگاه شــد تا حضوري كارها را پيش ببرند و قرارداد امضا كنند اما باشگاه فوالد خوزستان با مبلغ پيشــنهادي او موافق نبود. طيبي ظاهرا يك ميليارد و 200 ميليون تومان را پيشــنهاد داد اما باشگاه فوالد از يك ميليارد باالتر نميآمد. همين مســاله باعث شد او با ناراحتي باشگاه را ترك كند. بعد از آن پورموســوي با او تماس گرفت و راضياش كرد كه برگردد و با همان يك ميليارد تومان قرارداد ببندند. طيبي قبول ميكند اما ميبيند باشگاه فوالد اين بار مبلغ قرارداد را به 900 ميليون تومان رسانده و گفته كه در قراردادش آپشــنهايي قرار ميدهد كه در نهايت به يك ميليارد و 100 ميليون تومان برسند اما طيبي موافق اين مساله نبود و اعتقاد داشت بايد همان يــك ميليارد و 100 ميليون تومان را در قراردادش بنويســند كه باشگاه فوالد هم موافقت نميكند. همين اختالف نظرها باعث شد طيبي به تهران بيايد و با مسووالن باشگاه پارس جنوبي جم مذاكره كند. باشگاه پارس هم كه مبلغ بااليي پيشنهاد داده بود، خيلي زود نظر طيبي را جلب كرد تا قرارداد امضا شــود. نكته جالب اين اســت كه در همين جلسه هم پيشنهاد بازوبند كاپيتاني به محمد طيبي ميشود تا او همچنان و در تيم ديگر هم كاپيتان باقي بماند. اين مســاله هم باعث ميشود محمد طيبي با رضايت كامل قرارداد يكساله خود را با تيم بوشهري امضا كند و شاگرد مهدي تارتار شود.

محمد طيبــي مدافع مياني جديد پارس جنوبي جم در رابطه با جدايياش از استقالل خوزســتان و رفتن به تيم بوشهري ميگويد: ‪6 «5،‬ ســال در اســتقالل خوزستان حضور داشتم و پولي دريافت نكردم. مگر عمر فوتبال يك بازيكن چقدر اســت. خيلي پاي اين تيم ماندم. سال قبل هم شرايط جدايي داشتم اما يك ســال ديگر در تيم ماندم. شما نگاه كنيد به چه شــكلي با ما برخورد كردند و در پايان چه رفتاري داشتند. در نهايت با بررسي جميع جوانب تصميم گرفتم راهي پارس جم شــوم. من در اين مدت نه تنها از فوالد خوزســتان، بلكه از چند تيم ديگر هم پيشنهاد داشتم اما در نهايت تصميم گرفتم به پارس جم بروم.»

طيبي در رابطه با چك 3 ميلياردي باشــگاه استقالل خوزستان كه در اختيــار او قرار گرفته و گفته ميشــود با اين چــك نميتوانند از تيم جدا شــوند، توضيح ميدهد: «من بازيكن آزاد بودم و نيازي به اين موارد نداشتم اما در مورد بازيكنان تحت قرارداد هم بايد بگويم مگر پولي به آنها پرداخت شــده؟ در قرارداد آمده بازيكنان بايد تا پايان فصل بيش از 50 درصد را دريافت كرده باشــند تا حق فسخ آنها از بين برود. هنوز پولي به حساب بازيكنان نرفته. اين چك ظاهرا از سوي گروه ملي پرداخت شده و نميدانم چه وضعيتي پيدا ميكند.»

محمــد طيبي بعد از امضاي قرارداد با پارس جنوبي جم، بعد از ظهر ديروز به خوزســتان برگشــت تا كارهاي الزم را براي پيوستن به اردوي تيــم جديدش انجام دهد. البته ظاهــرا طيبي اين روزها درگير امتحانات دانشــگاهش اســت و به خاطر همين هم نميتواند تا ‪3 2،‬ روز آينده در اردوي پارس جنوبي جــم حضور پيدا كند اما بعد از آن به تيم در تهران ملحق خواهد شد. طيبي ظاهرا از حضور در اين تيم بوشهري به چند دليل خيلي خوشحال است. يكي از اين داليل هم احتماال حضور همتيميهاي ســابق در پارس جنوبي جم است. به جز طيبي كه از استقالل خوزستان راهي اين تيم شــده، مهدي زبيدي و فرشاد ساالروند هم با پارس جنوبي قرارداد امضا كردهاند تا فوتبالشــان را در ليــگ هفدهم زير نظر مهدي تارتار ادامه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.