احمدي: جدا شدن بازيكنان به پيكان ضربه نميزند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رحمان احمدي يك فصل ديگر در خدمت پيكان خواهد بود و در كنار ساير بازيكنان با هدايت مجيد جاللي براي موفقيت اين تيم تالش خواهدكرد.

دروازهبان ســابق تيم ملی كشــورمان درباره شرايط پيكان و اينكه دوبــاره در اين تيم حضور خواهد داشــت، اينطور حرف ميزند: «وقتي تيم از ثبات فكري و برنامه خوبي برخوردار باشــد، گاهي مهمتر از مبلغ قرارداد اســت و به نظر من در فصل گذشته پيكان شــاخصههاي بسيار خوبي داشت و ما توانستيم نتايج قابل قبولي كسب كنيم، به همين خاطر انگيزهاي وجود داشت تا دوباره با ايــن تيم همكاري كنم و اميدوارم در ايــن فصل نتايج بهتري نســبت به فصل گذشته كسب كنيم. شــرايط تيم خوب است و همه چيز طبق برنامه پيش ميرود، آقا مجيد كامال بر اوضاع مســلط است و به نظرم بتوانيم در فصل آينده تيم خوبي داشته باشيم.»

نگرانيهــا درباره جدايــي برخي بازيكنــان تيم پيــكان همچنان وجود دارد، احمــدي دربــاره جدايي گادوين منشا، سيامك نعمتي و سياوش يزداني از تيــم پيــكان اينطور حــرف ميزند: «بازيكناني كه از پيكان جدا شــدهاند، فوتباليستهاي بسيار خوبي هستند كه در فصل گذشته جزو بازيكنان موثر پيكان بودند اما بايد گفت اين جابهجاييها در ليگ برتر يك روند طبيعي اســت و اين جداييها هم براي بازيكنان و باشگاه وجود دارد و نگران كننده نخواهد بود. اصال هم اينطور نيست كه با جدايي چند بازيكن شرايط پيكان در فصل آينده بد شود. فكر ميكنم در صورت جدايي آنها، بازيكنان خوبي جايگزين خواهند شــد و از اين لحاظ نگراني وجود ندارد. همانطــور كه گفتم پيكان با برنامه و فكــر خوبي پيش ميرود و اميدوارم نتايج آينده خيلي بهتر از گذشته باشد.»

او حرفهايــش را اينطور ادامه ميدهــد: «طبيعتا كادر فني دنبال جايگزين كردن بازيكنان ديگر به جاي بازيكنان جدا شــده است و هر فصل اين شرايط براي همه تيمها ايجاد ميشود و اين فرصتي خواهد بود تا بازيكنان بيشــتري فرصت خودنمايي داشته باشــند. اميدوارم كه بازيكنان خوبي به تيم ما اضافه شــده و آنها بتوانند در فصل جديد خودشان را ثابت كنند.»

او اشارهاي به اهداف تيمش براي فصل آينده رقابتهاي ليگ برتر دارد: «فعــال نميتوان در اين زمينه نظــر قطعي داد. اينكه چه شــرايطي داشته باشيم و در پايان فصل در كجاي جدول قرار بگيريم بستگي به اين دارد كه تيم چگونه بسته شود.

من اميدوارم كه بتوانيم جايگاهي بهتر از فصل قبل داشــته باشــيم اما اين موضوع مهم اســت كه چه بازيكناني به تيم اضافه خواهند شــد و تيم با چه شــرايطي پا به ميدان مسابقات خواهد گذشــت، به طور حتم شــروع بازيها بســيار مهم است و نتايج هفتههاي اول ميتواند در كل بازيهاي ليگ تاثيرگذار باشد. فكر ميكنــم بايد با قدرت وارد بازيها شــويم و به فكر نتايج بهتري باشيم.»

او درباره شــرايط خودش ميگويد: «فرصتــي پيش آمده تا بتوانم كمي استراحت داشته باشم، خوشبختانه تمرينات مداومي هم داشتيم كه از شــرايط آمادگي دور نشويم. تمرينات را مرتب انجام ميدهم تا همچنان با شرايط خوبي در خدمت تيم باشم.»

دروازهبان فصل گذشــته پيكان درباره شــروع تمرينات اين تيم ميگويد: «تمرينات تيم از امروز در ورزشگاه پيكانشهر شروع خواهد شــد و به اميد خدا خيلــي زود بازيكنان جديد به تيم ما ملحق خواهند شــد و بعد از آن شــايد اردويی را هم در خارج از كشور داشته باشيم.»

دروازهبان سابق تيم ملي كشورمان درباره بازي مهمي كه تيم ملي كشــورمان پيش رو دارد، ميگويد: «براي تيم ملي كشــورم آرزوي موفقيت ميكنم، به طور حتم موفقيت مليپوشــان باعث خوشــحالي هواداران فوتبال خواهد شــد و من اميدوارم همواره هواداران فوتبال شاد و خوشحال باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.