گسترش در قرنطينه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - با اینكه خيلي وقت اســت از این ماجرا گذشته اما زماني كه به راهآهن رفتي، پرسپوليســيها هم با تــو مذاكره كردند. چه شــد كه قبول نكردي

تيم گســترش فوالد تبريز در حالــي اولين تمرين خود را براي ليگ هفدهم برگــزار كرد كه اين تمرين پشــت درهاي بسته و بدون حضور تماشاگران و اصحاب رسانه انجام شد. هوشنگ نصيرزاده مديرعامل باشگاه گســترش فوالد تمامي بازيكنان، كاركنان و اعضاي كادر فني باشــگاه را هم ممنوعالمصاحبه كرده و اين افراد نميتوانند تا زماني كه باشگاه رسما اعالم نكرده با هيچ رسانهاي مصاحبه كنند. دليل چنين شرايط ويژهاي در ابتداي فصل آمادهســازي از سوي گسترشيها هنوز مشخص نيست و زمان از قرنطينه بيرون آمدن تمرينات و بازيكنان و كادر فني باشگاه هم اعالم نشده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.