زهيوي در دو راهي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رحيم زهيوي مهاجم ســابق استقالل خوزســتان كه در چند روز گذشته مذاكرات پر فراز و نشيبي با مسووالن فوالد خوزستان داشته، ظاهرا با صنعت نفت آبادان هم وارد مذاكره شده. زهيوي در چند روز گذشته چند بار با مسووالن باشگاه فوالد خوزســتان مذاكره داشــت. او در ابتدا با اين باشگاه به توافق نرسيد اما در نهايت با صحبتهاي سيروس پورموسوي، تصميم گرفت از موضع خود كوتاه بيايد و با تخفيف دادن به باشــگاه فوالد، قرارداد امضا كند. زهيوي عصر شــنبه هم قرار بود قرارداد رســمياش را امضا كند اما عليرضا اژدريزاده مديرعامل باشگاه فوالد خوزستان حضور نداشت تا اين مساله به روز ديگري موكول شــود. بعد از آن، خبر حضور محمد طيبي و فرشــاد ساالروند در پارس جنوبي جم ظاهرا زهيوي را به اين فكر انداخت كه به دور از احساســات و عالقه به پورموسوي، به ديگر پيشنهادهايش هم فكر كند كه در همين راستا با نفت مذاكره كرده و حاال در 2 راهي فوالد و صنعتنفت قرار گرفته.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.