عشوري به ذوبآهن برگردد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

احتمال بازگشت سينا عشوري هافبك ســابق ذوبآهن به اصفهــان قوت گرفت. عشــوري بــراي گذرانــدن دوران خدمت ســربازياش به تيم تراكتورسازي پيوست و به واسطه كســب محبوبيت در اين تيم، پس از پايان دوران خدمت سربازياش هم در اين تيم ماندگار شــد. حال پس از يك فصل، سينا عشوري از باشگاه تراكتورسازي درخواســت كرده هر چــه زودتر تكليف او را مشــخص كننــد. عشــوري در روزهاي گذشــته با انتقاد از شــرايط موجود اعالم كرد در صورت مشــخص نشدن وضعيتش در تراكتورســازي به رغم عالقه به اين تيم با تيمهاي ديگر وارد مذاكره خواهد شد. با توجه به حضور امير قلعهنويي در ذوبآهن و رابطه خوبي كه اين ســرمربي با عشوري دارد و در كنــار اين موضوع حضور چندين ساله ســينا در ذوبآهن پيش از حضور در تراكتورســازي، احتمال حضور دوباره اين بازيكــن در بين سبزپوشــان اصفهاني در صورتي كه مذاكرات او با تراكتوريها به بن بست برسد، محتمل به نظر ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.