وداع بولت با هموطنانش

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

قهرماني در مســابقه دوي 100 متر جامائيكا زیباترین شــكل از خداحافظي را براي یوسين بولت و هموطنانش كه ميزبان این رقابت بودند، رقم زد. سریعترین دونده جهان كه 8 طالي المپيك- ‪2012 ،2008‬ و -2016 را در كارنامه دارد، شنبه شب در كينگستون و مقابل چشمان 30 هزار هموطنش كه در ورزشگاه حضور داشتند، خداحافظي كرد. بولت 30 ساله پس از ثبت ركورد ‪10. 03‬ ثانيه و قهرماني دوبارهاش، به خط پایان بوســه زد و ســپس به خبرنگاران گفت: «این بار فقط دویدنم خوب بود. فكر نميكنم پيش از این چنين رقابت عصبي را در 100 متر تجربه كرده باشــم. هرگز انتظار چنين جو و حمایتي را نداشــتم. هر چند ميدانستم شرایط خوبي حاكم خواهد بود. ميخواهم از همه كساني به اینجا آمدند و از من حمایت كردند، تشكر كنم.» یوسين بولت قرار است در رقابتهاي قهرماني جهان كه مرداد ماه در لندن برگزار ميشود، رسما از دنياي قهرماني خداحافظي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.