آينه عبرت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

هواداران هيجان زده پرسپوليس روز اول متوجه نشدند وگرنه سروش همان روزي كه حاضر نشد حتي قرارداد یك ساله ببندد و تنها براي یك نيمفصل به پرسپوليس تعهد داد، به زبان بيزباني گفته بود كه به «زود رفتن» فكر ميكند. پــس دیگر چه تفاوتي دارد كه به تيم یازدهم ليگ 14 تيمي ستارگان قطر رفته باشــد یا به تيمي بزرگتر و باالتر؟ مهــم، ماندنش بود كه اتفاق نيفتاد و حاال دیگر اهميتي ندارد كه در ازاي یك سال بازي در الخور قرار است چند هزار دالر بگيرد. البته كه پرســپوليس و هواداران دلشان ميخواست بازیكني كه پيراهن شــماره هفت علــي پروین را به او پيشكش كرده بودند، به این زوديها ساز جدایي نزند. حتي خيليها او را متهم كردهاند كه چرا پرسپوليس را به 600 هزار دالر فروخته است. ســروش حق داشت سرنوشــتش را به دلخواه خودش بنویسد و به جاي تاختن به او، شاید درستتر این باشد كه بگویيم باشــگاه او را از دســت داد؛ با نابلدياش در امضاي قرارداد. درباره جدایي ســروش از پرســپوليس البته هنوز همهچيز مبهم است و شنيدههایمان درباره انتقال او به ليگ قطر را هر روز یك تكذیبيه به چالش ميكشد. خود ســروش هم كه در یكي دو ســال اخير هميشه منتظر شــنيدن خبر انتقالش به اروپا بودیم، ســكوت كرده تــا ابهامهایمان دســتنخورده بماند و همچنان شــنونده حرفهاي منتقدان او باشيم كه حضور چنين بازیكني در فوتبال قطر را هنوز نتوانستهاند هضم كنند. ما هم اگر فقط از بعد فني قضيه را ببينيم، ميشــویم یكــي از هميــن منتقداني كه معتقدنــد فوتبال قطر، استعدادها و توانایيهایي بازیكني در حد سروش رفيعي را به هدر خواهد داد. بيراه هــم نميگویند. مثال آنها هــم یكي از بهترین هافبكهاي تاریخ معاصر فوتبال ایران است كه همزمان با تالشهاي سروش براي بازي در ليگ قطر، در فوتبال این كشور به پایان خط رسيده. مجتبي جباري را ميگویند كه زیدان آسيا لقب گرفته بود و در این چهار ســال اخير، توانایيهاي خود را در فوتبال قطر خرج كرد اما حاال باشــگاه االهلي نامش را در فهرســت مازاد خود نوشــته و آینده فوتبالي او را با تردیدها پر كرده اســت. جباري در این سالها شانس حضور در تيمملي را هم به طور كامل از دســت داد تا توانایيهاي كمنظيرش هرگــز به كار تيم اول مملكت نياید. او البته بدش نميآید به اســتقالل برگردد اما در 34 سالگي دیگر بازیكني نيست كه مشتريها برایش صف بكشــند. اگر چه شنيدیم منصوریان هم ميلي به جذب جباري ندارد و ادامه كار با جوانترها را ترجيح ميدهد. حاال حق انتخاب با ســروش رفيعي است كه بگوید آیا دوست دارد چهار سال دیگر جاي امروز جباري بایستد یا نه؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.