پاسخ منفی فيفا به سودجوها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

سودجوهاي سعودي و اماراتي ميتوانند تا روزي كه سوت شروع جام جهاني 2022 به صدا درميآید، دروغهایشــان را فریاد بزنند و همه را متهم كنند. مهم این است كه فيفا گوشهایش را به روي همه فریادهاي دروغين بسته و مقابل سودجوها سينه سپر كرده است. در روزهاي اخير رسانههاي اماراتي و سعودي به بهانههاي واهي خواستار پس گرفتن ميزباني جام جهاني 2022 از قطر شــدند و آخرین اقدامشــان هم این بود كــه نماینده خود را به مقر فدراسيون جهاني فوتبال در سویيس فرستادند تا شاید مذاكره رودررو آنها را به هدفشــان برساند. حال آنكه ریيس فدراسيون جهاني فوتبال- فيفادرخواســتهاي پشت سر هم كشــورهاي عربي براي گرفتن ميزباني جام جهاني 2022 از قطر را رد و از ميزباني این كشور حمایت كرده است. جياني اینفانتينو با قطعي دانســتن ميزباني قطر از جام جهاني ،2022 در مصاحبه با روزنامه لو ماتان ســویيس آب پاكي را روي دست سودجوهاي خاورميانه ریخته و گفته: «وضعيت به وجود آمده در منطقه حاشيه خليج فارس هرگز ميزبانــي قطر از جام جهاني 2022 را تهدید نميكند و مطمئن باشــيد كه این رویداد، 5 سال دیگر در دوحه آغاز خواهد شد. تا آن موقع همه چيز به وضعيت عادي برخواهد گشــت. اكنون یك بحران سياسي ميان كشورهای حاشــيه خليج فارس رخ داده است اما من مطمئن هستم كه به زودي امور به حالت عادي خود برخواهد گشت. جام جهاني 2022 قطعا در قطر برگزار خواهد شد و خانواده فوتبال باید در حل این بحران مشاركت كند و ما اصال تردیدي در برگزاری این رویداد در قطر نداریم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.