تكرار ميشود؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در روزهایي كه شــایعه بازگشت جواد زرینچه به استقالل هــر روز دهان به دهان ميچرخد، جذابيتهاي این عكس هم دوچندان شــده. عكســي كه عليرضا منصوریان، جواد زرینچه و علي سامره سالها پيش در روزهاي بازیگريشان در اســتقالل به یادگار انداختهانــد. آن روزها منصوریان و زرینچــه در نقش هافبك و مدافع با پيراهن اســتقالل به ميــدان ميرفتند و هيچ بعيد نيســت كه دوباره آنها را در این تيم كنار هم ببينيم. این بار البته در قامت ســرمربي و مدیرعامل. فعال همه چيز را شــایعه خواندهاند اما تعجب نكنيــد اگر چند روز دیگر منصوریان و زرینچه دوباره كنار هم عكس یادگاري انداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.