فيلم مجتبی جباري به پرده سينما ميرسد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تابســتان براي فوتباليســتها فصل مهمــي اســت. آنهــا در اين فصــل تيم بعديشــان را انتخاب ميكنند و بخشــي از سرنوشتشــان را رقم ميزنند. تابستان امســال اما براي مجتبي جبــاري اهميتي مضاعــف دارد. او كــه به نظر ميرســد به پايان راهش در ليگ ستارگان قطر رسيده، ممكن اســت براي هميشــه ناچار به ترك مستطيل ســبز شــود. او خودش در يك رســانه قطري گفته بــود منتظر تحوالت باشگاه است تا ببيند در اين تيم جايي دارد يا نه. با اين وجود تابســتان69 براي زيدان آســيا در يك حوزه ديگر هم حايز اهميت اســت؛ عرصه ســينما! همــه ميدانند كه جباري دلمشــغوليهايي در عرصه فرهنگ و هنر دارد. او تئاتر ميرود، كتاب ميخواند و فيلم ميبيند.

بــا اين همه اوج ابــراز عالقه او به اين حيطه، 3سال پيش اتفاق افتاد كه شماره8 پيشين آبيها سرمايهگذاري در فيلم جديد رضا كاهاني را بــر عهده گرفت. كاهاني آن زمان براي ساختن فيلمي راهي فرانسه شد.

او بــه دنبال يك ســرمايهگذار ايراني براي فيلمش بود و در نهايت اين پيشــنهاد را بــا مجتبــي جباري در ميان گذاشــت. جباري هم كه تازه با كاهاني آشنا شده بود، پيشنهاد اين كارگردان را پذيرفت و در فيلم سينمايي «وقت داريم حاال» سرمايهگذاري كرد. فيلم در يك جشنواره فرانسوي اكران شد و حاشيههايي را به دنبال آورد. ماحصل اين حواشــي هم اين بود كــه اثر مزبور در ايــران پروانه نمايش نگرفــت و در نتيجه ســرمايه آقاي سوپراســتار هم معلق باقي مانــد. حتي اين اواخر خــود كاهاني هم از عدم نمايش اين فيلم گله كرده بود.

حاال اما با دســتور ويژه وزير فرهنگ و ارشــاد قرار شــده تا اوايل مرداد تكليف 31فيلم معلق روشــن شــود و آنها امكان نمايــش عمومي در ايران را پيدا كنند. اين 31فيلــم در حال حاضر زيــر ذرهبين قرار دارند و گفته ميشــود تا آن زمان حداقل 01تــاي آنها با رفع مشــكل پروانه نمايش دريافت خواهند كرد. يكي از اين فيلمها كه شــانس بااليي براي رفتن روي پرده دارد، همين فيلم ســينمايي «وقت داريم حاال» است؛ فيلمي كه خود جباري اولين بار پس از تماشاي آن از محصول سرمايهگذارياش ابــراز رضايت كرد و حــاال بايد ديد با روي پرده رفتن آن، سرمايه جباري بر ميگردد يا نه.

حاال جباري هــم بايد به دنبال تعيين تكليف فوتبالش باشد و هم به فكر فيلمش، كه آيا روي پرده ســينما خواهد رفت يا نه. هر چند به نظر ميرســد اين روزها بيشتر دلمشغولي جباري همچنان فوتبالش باشد چرا كه او همچنان اوضاع استقالل را بيشتر رصد ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.