قوچاننژاد: ميخواستم02 گل بزنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مليپوش ايراني هيرنفين در بازگشت به اين باشگاه هلندي فصل درخشاني را سپري كرد تا جايي كــه بهعنوان بهترين گلزن اين باشــگاه معرفي شــد. رضا قوچاننژاد بعد از چند فصل نسبتا ضعيف باشگاهي از چارلتون انگليس به هلند بازگشــت تا دوباره پيراهن باشگاه هيرنفين را برتن كند. همان باشگاهي كه او را به فوتبال حرفــهاي معرفي و باعث پيشرفت اين بازيكن مشهدي شد.

رضا قوچاننژاد در مصاحبهاي با شبكه تلويزيونــي فاكس اســپورت هلند ميگويد: «نميخواهم جوري صحبــت كنم كه تصور شــود آدم مغروري هســتم ولــي وقتي به هيرنفيــن رفتــم، اهداف شــخصي و تيمي داشــتم. هدف شــخصي من اين بــود كه بتوانم در فصــل اول حضورم 20 گل به ثمر برسانم كه به همين خاطر از عملكردم راضي هســتم.» او اشــارهاي به داليل افت فاحش هيرنفين نســبت به نيمفصــل اول رقابتها دارد: «من فكر ميكنم كمبود تجربه يكي از داليل اصلي بود كه باعث شد چنين شرايطي در تيم ايجاد شــود. به نظــر من خيلي مهم اســت كه در فصل نقل و انتقاالت بازيكنان بــا تجربهاي به تيم اضافه شــوند و تجربيات تيمي ما باال برود. ما ميتوانيم با تقويت تيم در فصل آينده قدرتمندتر ظاهر شويم.» اين شــبكه تلويزيوني در ادامه بــه تواناييهاي بــاالي گلزني گوچــي در محوطــه جريمه حريفان اشــاره كرد و به سه پاس گل او در اين فصل نيز پرداخت و در جمع بندي نهايي از ســتاره ايراني گفت: «قوچاننژاد نشان داد سرمايه گذاري باشــگاه در بازگرداندن او به هلند آن هم بعد از ســالها افول باشگاهي، استراتژي درســت و منطقي بود و حاال مرد شــماره 9 هيرنفين ميتوانــد اميد اول خط حمله تيم در فصل آتي نيز باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.