سرمربي هيرنفين: قوچاننژاد نقش كاپيتاني را به آرامي ايفا ميكند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يورخن استرپل، سرمربي 48 ساله تيم فوتبال هيرنفين به طور دقيق ميدانست كه چه مهاجمي را پيش از آغاز فصل گذشــته اردیويژه هلند جذب ميكند. او حتي زماني كه ســرمربي تيم ويلم بود تمايل خود را براي جذب رضا قوچاننژاد نشــان داد كه اين پيشــنهاد رد شد. يورخن استرپل در بخشي از مصاحبه ويدئويي خود با شبكه فاكساسپورت هلند درباره رضا قوچاننژاد، شاگرد ايرانياش ميگويد: «من فصل قبل در لندن با رضا قوچاننژاد مالقاتي داشــتم و بــازي او را در تيم چارلتون ديده بودم. من او را از زماني كه در هلند و در تيمهاي ايگلس و كمبور بازي ميكرد ميشناختم. من او را ميخواســتم و در زمان هدايت تيم ويلم نيز همه تمايل به جذب قوچاننژاد داشــتند. درست در همين زمان او از ناحيه زانو مصدوم شده بود.» سرمربي هيرنفين حرفهايش را اينطور ادامــه ميدهد: «زماني كه به هيرنفين آمدم فرصت جذب رضا قوچاننژاد و بازي براي تيمي كه جوانياش را در آن ســپري كرد ايجاد شد. هواداران او را ميشناختند و همين كافي بود. ما ميدانستيم چه چيزي را از او ميخواهيم و او چنين خصيصهاي داشــت كه توانست 19 گل به ثمر رساند. اين فقط جنبه گلزنياش بود اما مســاله مهمتر شخصيت رضا قوچاننژاد است.» او درباره شخصيت قوچاننژاد معتقد است: «در گروه ما شــخصيت رضا قوچاننژاد يك ارزش افزوده است. اين آدم ميدانــد چــه چيزي از او انتظار مــيرود. گوچي در جامجهاني بــازي و گلزني كرد. اين مســاله مهمي اســت. رضا نقش رهبري خود را در تيم بر خالف استين اسهارس (كاپيتان) به آرامي و مثبت ايفا ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.