پروين:از استقاللی شدن رامين خوشحال می شوم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

علي پروين ارتباط خوبي با مديران باشــگاه پرســپوليس دارد و حضور اخيرش در محل باشگاه شايعاتي را به وجود آورده است. پروين در مصاحبه اخيرش درباره شيطنت عربستانيها و اين شايعات صحبت كرده است.

شنيده ميشود چند روز پيش كه شما به باشگاه پرســپوليس رفتيد در صحبتهايي كه با طاهري سرپرســت باشگاه داشتيد خواســتار اين شديد كه در صــورت تمايل مهدي طارمي به جدايي از پرســپوليس باشگاه با اين موضوع مخالفت نكند. آيا اين مساله را تاييد ميكنيد؟

نــه اين موضوع را تاييد نميكنم. من چه كار دارم كه كسي بخواهد برود يا بماند. آن روز به طاهري زنگ زدم تا حالش را بپرسم امــا ديدم حال او خوب نيســت. به او گفتم 0۳ دقيقــه ديگر به باشــگاه ميآيم تا با هم صحبت كنيــم. طاهري از بيپوليها ناراحت بود و من هم غصهدار شــدم. خبرنگاران هم جلوي در بودند و به آنها گفتم كه باشــگاهي مثل پرسپوليس نبايد اينچنين مشكل داشته باشــد. پرســپوليس االن مثل يك تيم ملي اســت و بايد به آن به چشــم تيم ملي نگاه كرد. من از رييسجمهوری و مســووالني كه در اين زمينه دست اندركار هستند خواستم تا به پرسپوليس كمك شود چرا كه اين تيم در بازيهاي آسيايي در حكم تيم ملي است.

اتفاقا امروز (دوشنبه) رسانههاي عربستاني هم نســبت به اين موضوع شــيطنت كردند و عنوان داشتند شما خواســتار 50 ميليــون دالر كمك به پرسپوليس شديد.

مــن اينطور نگفتم. حــرف من اين بــود كه به همه باشــگاهها كمك شــود نه پرسپوليس. من از رييسجمهوری خواستم تا 500 ميليارد بودجه به همه باشگاهها بدهند چرا كه ميبينيد همه باشــگاهها بدهكار و گرفتار هســتند. بايد يك فكر اساســي در اين باره كرد. اينطور كه نميشود تيمداري كرد. االن ميبينيم كه همه باشگاهها گرفتار هستند. باشــگاههاي پرسپوليس و استقالل مهمترين تيمهاي ما هستند و فوتبال روي اســم آنها ميچرخد. نبايد اين دو تيم اين همه مشــكل داشــته باشــند. همين حاال پرســپوليس در حال جذب بازيكن است و با اين همه هزينههاي كوچك و بزرگ قطعا 50 ميليارد تومان پول الزم دارد. حرف من ايــن بود كه تيم اول مملكــت بايد حمايت شود چرا كه پرسپوليس اگر االهلي عربستان را ببرد شانس زيادي دارد كه بتواند حتي به فينال آسيا هم برود. طاهري به من گفت كه ميخواهد پرسپوليس را به اوكراين ببرد اما همين مســاله در حدود 400-500 ميليون پول الزم دارد.

اين روزها صحبت از اين شده كه شايد رامين رضاييان به استقالل برود. نظر شما در اين خصوص چيست؟

اگــر به اســتقالل برود خوشــحال ميشــوم! روزي كه من رفتم تا ميانجيگري كنم برانكو گفت كه پرسپوليس يا جاي من اســت يا جاي رضاييان و من هم ديدم تيم در شرايطي نيست كه بخواهد دچار حاشيه شــود. او به مــن گفت ميخواهــم به اروپا بروم و راســت و دروغ آن گــردن خودش. به هر حــال رضاييان بازيكن آزاد اســت و هر كجا كــه ميخواهد برود ميتواند برود و به ما هم مربوط نيســت. اين مسائل دست خودش اســت اما به هر حــال او روزي كه از پرسپوليس رفت حتي يك تماس نگرفت تا حالم را بپرســد. هميشــه گفتم استقالل تيم دوم من اســت و اگر بــه اين تيم برود، خوشــحال ميشوم. البته امســال با حضور آقايــان درويش و دايي در ســايپا اين تيم، تيــم ديگر من هم شــده و حاال بايد حرص و جــوش آنها را هم بخــورم! البته به نظرم دايي با تواناييهايي كه دارد ميتواند امسال با سايپا نتيجه بگيرد.

شما جزو اولين كساني بوديد كه پيشبيني قهرماني پرسپوليس در ليگ برتــر را انجام داديد. فكر ميكنيد اين تيم در آســيا چه رتبهاي ميتواند به دست بياورد؟

هفتــه چهــارم ليــگ بود كــه در مصاحبهاي گفتم پرســپوليس قهرمان ليگ ميشود و ديديد كه اين اتفاق هم افتاد. االن هم تيم شرايط بســيار خوبي دارد و به نظرم ميتواند به فينال آســيا هم برود. پيشبيني من اين اســت كه اگر پرســپوليس به فينال آســيا برود با توجه به اينكه يك بازي ميزبان خواهيم بود شاگردان برانكو ميتوانند قهرمان آســيا شوند. البته به شــرطي كه كمكهاي مالي خوبي به اين باشــگاه انجام شــود. بايد رياســت محترم جمهــوري، وزارت ورزش، فدراسيون فوتبال و همه ارگانهاي مرتبط در اين زمينه به پرسپوليس كمك كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.