آن سه نفر حتما ميروند؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مسووالن باشگاه پرسپوليس بر اساس فهرست مازاد برانكو فهرست خود را تكميل ميكنند و از جدايي ســه بازيكن اين فهرست اطمينان خاطر دارند. بر اســاس اعالم برانكو او نيازي به شــهاب كرمي، محمــد امين آرام طبع و سامان نريمان جهان ندارد. از اين جمع آرام طبع در پايان قرارداد دوسالهاش بازيكن آزاد به حساب ميآيد اما كرمي يك سال و نريمان جهان دو ســال ديگر قرارداد دارند. از بين اين دو نفر نريمان جهان به نوعي از جدايي اســتقبال كــرده و ظاهرا خودش درخواســت جدايــي داده تا به تيمي برود كه بيشــتر بازي كند پس به صورت توافقي جدا خواهد شــد اما موضوع كرمي كمــي فرق دارد. كرمي در اولين واكنــش بعد از قرار گرفتن نامش در فهرســت مازاد اعالم كرد ميخواهد در پرسپوليس بماند و اگر او نخواهد تا با مديران پرســپوليس توافق كند كاري نميشــود كرد و ضمن پر كردن يك جاي فهرســت بزرگسال تيم بايد طبق قرارداد پولش را هم بگيرد. با اين حال اگر تصور كنيم پرســپوليس هر سه بازيكن را كنار خواهد گذاشت به عدد 6۱ يعني در فاصله دو نفر تا حد نصاب فهرست بزرگسال خواهد رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.