اندوختههای ناكافی برای چهار دلمشغولی

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

پرســپوليس از حاال تركيب و شكل كارش را برای فصل بعد تعيين كرده، بارش را بســته و تركيبش را تقريبا روشــن كرده است. درست است كه تيمهای ليگ برتر هنوز هم میتوانند تا اواســط شــهريور خريد و فروش داشته باشند اما در فاصله 5۳ روز تا شروع فصل جديد اين ليگ سرخهای تهرانی كسانی را كه میخواستند، جذب كردهاند و به نظر میرســد نيازی به ســايرين نداشته باشند و اصوال جای خالی قابل ذكری در فهرستشان باقی نمانده است.

مهرههای تازه جذب شــده به قرمزهای تهرانی شجاع خليلزاده، گادوين منشا، سيامك نعمتی و شــايان مصلح هستند. اولی در دفاع وسط زوج سيدجالل حسينی میشود تا محمد انصاری احتماال به دفاع چپ بازگردد.

مصلح هم در دفاع چپ به بازی گرفته خواهد شــد. منشــا بر سر پست مهاجم هدف (نوک) بــا مهدی طارمی رقابت خواهد كرد و نعمتی كه از پيكان آمده خواهد كوشــيد جايی را در خط ميانی پرمهره پرســپوليس برای خودش جور كند. اين در حالی اســت كه اقدامات ســرخها برای بازگرداندن احمد نوراللهی به جمعشان ادامه دارد و به نظر میرسد كه نتيجه مطلوب خواهد داد.

تعيين تكليف

با اين حال پرسپوليس فصل جديد را با چهار دلمشغولی عمده آغاز میكند. اين تيم بايد ابتدا تكليفش را در فصل 20۱7 ليگ قهرمانان آســيا كه تا آبان ماه به درازا میانجامد، مشخص كند. در اين راستا سرخهای تهرانی ابتدا در حد فاصل ۱۳ مرداد تا 20 شــهريور دو بازی رفت و برگشت را برابر االهلی عربستان برگزار خواهند كرد و در صورت عبور از اين ســد بايد با برنده ستيز الهالل عربستان العين امارات هم ديدار كنند و اين احتماالت بخشــی از حواس پرسپوليس را در اوايل فصل ‪96 -97‬ به خود جلب خواهد كرد.

جامهای بعدی

ليگ برتر برای ســرخهای تهرانی و 5۱ تيم ديگر ليگ از 0۳ تير شــروع میشــود و مدتی بعد از آن مراحل اوليه جام حذفی كشور به جريان میافتد. چهارمين دلمشــغولی عمده قرمزها در فصل جديد، فصل تازه ليگ قهرمانان آســيا خواهد بود كه از ابتدای اســفند ماه آغاز میشود و آنها صرفنظر از هر نتيجهای كه در دوره جاری اين پيكارها خواهند گرفت، به عنوان قهرمان فصل اخير ليگ برتر حق شركت مجدد در اين جام مهم آسيايی را خواهند داشت. آيا اندوختههای انســانی و پرسنل كاری كه اسمشان در سطور قبلی آمد برای عبور دادن پرســپوليس از چهار رقابت عمده (و در تعبيری ديگر در ســه رقابت) كفايت خواهد كرد. جواب نمیتواند مثبت باشد و اندوخته آنها ناكافی نشــان میدهد. نه فقط به ســبب تعدد مسابقات ســرخها در فصل آينده بلكه مســائلی رايج مانند مصدوميتهــا، كارت گرفتنهــا، قهــر و نازها )!( و حاشــيهها و اعتصابهای مالی هــر از چند گاه، پرسپوليس مثل هر تيم ديگر ايرانی به آلترناتيوهای بيشــتری برای احســاس اطمينان در فصل آينده و تامين نيازهای فنی خود نياز دارد. پرســپوليس اضافه بر خريدهای فوق هنوز يك دفاع وسط ديگر، يك «بال» تازه (افزون بر اميری و احمدزاده)، يك مهاجــم لب خط ديگر و البته يك دروازهبان دوم مطمئنتر از بوژيدار رادوشــوويچ نياز دارد. اين در صورتی است كه باور داشته باشيم عليرضا بيرانوند با ناديده گرفتن پيشنهادهای خارجیاش درون دروازه سرخها خواهد ماند و در غير اين صورت كار سختتر خواهد شد و آنها بايد يك سنگربان ثابت جديد ابتياع كنند.

وقتی عرصه تنگ شود

حسن حفظ تركيب فصل پيش و اضافه كردن فقط چهار، پنج نفر ديگر به آنها، حفظ هماهنگیهای گذشته است و تازه واردان آنقدر نيستند كه آهنگ بازی تيم را به هم بريزند اما وقتی عرصه تنگ شود و بازیها و به تبع آن مصدوميتها زياد شود پرســپوليس به افراد بيشتری برای پوشــش دادن نقاط مختلف خطوط خود نيازمند خواهد شد كه در تركيب فعلی اثری از آنها مشاهده نمیشود.پرسپوليس با اين نفرات هم تيم پربنيهای نشان میدهد اما هر لحظه ممكن است دچار حس عدم اطمينان به شرايط فعلی و آينده خود شود و اين به سبب قلت نفرات كارساز در قياس با دريای وظايف پيشرو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.