سلطانيفر: كسي نميتواند براي واليبال كم كاري كند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزيــر ورزش و جوانان گفــت: «بابت واليبال نگراني نداريم اما درصدد هســتيم بقيه رشــتههاي تيمی هم پيشرفتي مثل واليبال داشته باشند.»

مسعود سلطاني فر از واليبال بهعنوان رشــتهاي يــاد ميكند كه بيــن جوانان و نوجوانان كشــور نهادينه شــده است. وزير ورزش و جوانان ميگويد: «ســطح واليبال ايران باالتر از قاره آسياست و هنوز فراموش نكرديم كه در دو دهه قبل آرزو داشتيم يك ســت از ژاپن و كره جنوبي ببريم اما االن با تيم دوم ايران قهرمان آســيا ميشويم و در ليگ جهاني لهستان و بلژيك را ميبريم.»

ســلطاني فر با بيان اينكه بابت آينده فدراســيون واليبال نگرانــي نداريم، ادامه ميدهد: «سيســتم واليبال قوام مديريتي خوبــي دارد و رييــس آينــده همين راه موثــر و با برنامه را ادامه ميدهد و كســي نميتواند براي اين رشــته كــمكاري كند. از طرفي آدمهاي شــاخصي براي انتخابات اين فدراسيون مطرح شدند كه خوشبختانه ميتواننــد در ادامــه راه براي اين رشــته برنامهريزي خوبي داشته باشند.»

وزير ورزش و جوانان از برنامهاش براي ساير رشتههاي تيمي ميگويد: «دنبال اين هستيم كه براي رشتههاي ديگر تيمي هم اتفاقي همچــون واليبال رخ دهد به طوري كه آنها هم بتوانند مســير پيشرفت را طي كنند. بــه طور مثال هندبال ظرفيت خوبي بــراي مطرح شــدن دارد و با يك مديريت خــوب در بــازه زماني چهار، پنج ســاله و ســرمايهگذاري روي ردههاي ســني پايه، آنها هم ميتوانند جايگاه خوبي پيدا كنند. پيشــرفت فوتبال و فوتسال هم خوب بوده و در مورد بســكتبال هم الزم است اين را بگويم كه در اين رشته در سطح آسيا موفق بودهايم و عناوين قهرماني ارزشــمندي به دســت آمده اســت ولي همچنان معتقدم اين رشته بخصوص با فعال شدن بسكتبال بانوان در ســطح بينالمللي ظرفيت زيادي دارد و ميتواند مسير رشد خود را با سرعت بيشتري ادامه دهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.