تا آخر هفته وقت داريد وضعيت بدهي را مشخص كنيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراســيون تنيس روي ميز اعالم كرد دانشگاه آزاد تا پايان هفته براي مشخص شــدن و پرداخت درصد قراردادها مهلت دارد. با وجود راي كميته انضباطي مبني بر محروميت دانشــگاه آزاد از ادامه مســابقات به دليل عدم پرداخت درصد قراردادهاي بازيكنان و مربيان، فدراســيون تنيس روي ميز اعــالم كرده اين تيم تا پايان هفته مهلت دارد نســبت به مشــخص كردن وضعيت بدهياش در مورد درصد قراردادها اقدام كند. قرار است اگر دانشگاه آزاد اين كار را انجام ندهد اول هفته آينده فدراسيون تصميم نهايياش را در مورد اين تيم بگيرد. مدتي اســت فدراسيون و تيم دانشگاه آزاد روي درصد قراردادها با يكديگر مشــكل دارند و بايد ديد اين مساله حل ميشود يا خير. در صورت حل نشدن پتروشيمي بندرامام و تايدواتر بندرعباس، مرحله فينال را برگزار ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.