انوشیرواني براي فدراسیون شرط گذاشت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايران ورزشی- اردوي تيم ملي وزنهبرداري نزديك به يك ماه اســت كه تعطيل شــده. در واقع بعد از بازيهاي همبســتگي كشــورهاي اســالمي اردوي تيم ملي تشكيل نشده است. حاال از فدراســيون وزنهبرداري خبر ميرســد كه ســرمربي تيم ملــي براي شــروع اردوها خواستههايي را مطرح كرده است.

ظاهرا ســرمربي تيم ملي وزنهبرداري 12 مورد درخواستي كادرفني را براي شروع اردوها اعالم كرده كه در صورت عملياتي شدن، اردوي تيم ملي هم از اول تير آغاز خواهد شد.

ســجاد انوشــيرواني بــا اشــاره بــه درخواســتهايي كــه كادرفني تيــم ملي از شــوراي عالي فني فدراسيون وزنهبرداري براي شــروع اردوي تيم ملي داشته است، گفت: «ما 12 مــورد را كه حداقل نيازمان براي شــروع اردوي تيم ملي اســت، به شــوراي عالي فني ارائــه كردهايم. از ما مهلت خواســته شــده تا بررسيهايي را در اين زمينه داشته باشند و قرار اســت در جلسه پنجشنبه هفته جاري نتيجه را به ما اعالم كنند.»

انوشيرواني در اين باره ادامه داد: «بايد اين موارد تا آخر ماه تعيين تكليف و عملياتي شــود تا مــا بتوانيم اردوي تيم ملي را شــروع كنيم. وقتي كه اين موارد عملياتي شود، از اول تير ماه هم اردوي تيم ملي آغاز ميشود.»

عقد قرارداد رســمي با كادرفني همراه با زمان مشخص، حضور حداقل شانزده وزنهبردار در اردوي تيم ملي تا مسابقات قهرماني جهان، اختيــار تام داشــتن كادرفني جهــت تصميم در مــورد وضعيــت ورزشــكاران، تكميل كادر پزشــكي، فيزيوتراپ و ماســاژور اضافه، روشن شــدن وضعيت ورزشكاران اصلي بيرون از اردو، پرداخت حقوق وزنهبرداران و قرار دادن تنخواه در اختيار كادرفني، پوشــش كامــل مكمل تا مســابقات قهرماني جهان، اجراي برنامه غذايي تنظيم شــده توســط كادرفني و پزشك تيم، اختيار كامل داشــتن كادرفني در مورد مسائل فني و درون اردويي، تهيه البسه تمريني يكسان و يك شكل براي تيم، پوشش كامل برنامههاي اردوي بيرون از تهران و تعيين سرپرســت تيم 12 خواسته انوشــيرواني براي شروع اردوهاي تيــم ملي اســت. ســرمربي تيم ملــي گفت: «همچنين ما غيــر از اين 12 مورد، دو مورد را هم به خود رييس فدراسيون اعالم كردهايم كه يكي از اين دو مورد مشخص شدن مسائل مالي كادرفني و ديگري بحث محل اســكان سرمربي و كادرفني است. پنجشــنبه اين موارد بررسي ميشــود و نتيجه را به ما اعالم ميكنند و بايد ديد كه خروجي آن چه چيزي ميشود و تا آخر ماه هم بايد اين موارد عملياتي شــود تا اردو را آغاز كنيم.»

برخــي از شــروط ســرمربي تيــم ملي وزنهبرداري در نوع خود جالب توجه اســت، به طور مثال جايي كه او عنوان كرده براي انتخاب تيم بايد اختيار تام داشــته باشد، اين سوال را به وجود مــيآورد كه مگر قبل از اين او اختيار تام نداشــته اســت؟ يا در بخش ديگري عنوان شــده كه كادر فني بايد درباره مســائل فني و درون اردويي اختيار تام داشته باشد. اگر سجاد انوشــيرواني چنين اختياراتي نداشــته چگونه در اين يك ســال اخير با فدراســيون كار كرده است؟ اگر سرمربي تيم ملي وزنهبرداري درباره وضعيت وزنهبــرداران حاضر در اردوي تيم ملي تصميم گيرنده نبوده پس چه كسي به جاي او تصميم گيرنده بوده است؟ از اين شرط و شروط گذاشتنها بوي خوبي نميآيد و به نظر ميرسد كه به زودي بايد شــاهد اتفاقاتي در فدراسيون وزنهبرداري باشــيم. اتفاقاتي كه بعيد است در نهايت به سود اين رشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.