اعالم آمادگی پنج تیم برای سوپر لیگ

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس ســازمان ليگ فدراســيون كاراته از آغاز يازدهمين دوره سوپر ليگ و ليگهاي پايه كاراته در مردادماه و پس از رقابتهاي قهرماني آســيا و بازيهاي جهاني خبر داد.

وحيد مومني رييس ســازمان ليگ در اين باره گفــت: «تاكنون 5 تيم براي حضور در سوپر ليگ مردان اعالم آمادگي كردهاند و مســابقات طي روال سالهاي گذشــته برگزار ميشــود؛ يعني كوميته مــردان در اوزان ‪84 57، 76، 06، 55،‬ و 2 وزن آزاد و در بخش بانوان در اوزان ‪+68 86، 16، 55، 05،‬ و 2 وزن آزاد پيگيري خواهد شد.»

او با اشــاره به اينكه مســابقات كاتا نيز همزمان با مبارزات كوميته در برنامه هفتگي ليگ پيگيري خواهد شــد، ادامه داد: «در پايــان ليگ عالوه بر رده بندي تيمهــا در مجموع كاتــا و كوميته، كاپ قهرماني به طور مجزا بــه تيمهاي برتر كاتا و كوميته نيز اهدا خواهد شد.»

رييس ســازمان ليــگ درخصوص امتيــازات در نظــر گرفته شــده براي مبارزات هــم گفت: «هر برد در مبارزات انفرادي 3 امتيــاز دارد اما امتياز كاتاي تيمي در حال بررســي است كه 4 امتياز باقي بماند يا امتياز را به عدد 5 برسانيم. البتــه در ايــن خصــوص ميخواهيم با كارشناسان امر گفت و گو كنيم.»

مومني با اشــاره بــه ليگهاي پايه، ادامــه داد: «ليــگ پايه خردســاالن و نونهاالن با رقابتهاي كاتا برگزار ميشود ولي در رده ســني نوجوانــان و جوانان رقابتها به صورت دو ليگ مجزای كاتا و كوميته انجام خواهد شد.

امســال به صورت آزمايشــي ليگ كاتــاي جوانــه و آينده ســازان برگزار ميشود كه شركت كنندگان آن تركيبي از اين دو رده سني هستند.

ليگهــاي كوميته جوانــه و آينده ســازان نيــز به صــورت مجــزا برگزار ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.