براي قهرماني جهان هر كاري ميكنیم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيــم ملي كشــتي آزاد كشــورمان گفت كه ســخت در تالش هســتند تا در رقابتهاي قهرمانــي جهان در فرانســه بر بام دنيا قرار بگيرنــد. محمد طاليي با اشاره به آخرين شــرايط آزادكاران كشــورمان گفت: «تورنمنت خوبي را در گرجستان پشت سر گذاشتيم و هدفمــان محك خــوردن برخي نفرات بود تا در شــرايط مســابقه قرار بگيرند. ساير نفرات نيز شرايط مناسبي دارند ولي حسن رحيمي و كميل قاسمي مصدوم هستند و بايد خودشــان را به مســابقات انتخابي برســانند و اميدوارم به زودي خوب شوند.»

سرمربي تيم ملي كشتي آزاد با اشاره به جا افتادن حسن يزداني در وزن 86 كيلوگرم و اينكه آيا يزداني در اين وزن مانند 74 كيلو ميتواند بدرخشد يا خير، ادامه داد: «يزداني ابتدا بايد در انتخابي اول شود و در آن صــورت در خصــوص موفقيت وي اظهارنظــر كنيم اما در مجموع شرايط او بهتر از جام جهاني است.»

طاليي دربــاره رضا يزداني در وزن 97 كيلــو و مصدوميت او هم گفت: «رضا در اردو نيست و بعد از جراحي زانويش تمرينات را از ســر گرفته و ريكاوري ميكند. اينكه به انتخابي تيم ملي برســد يا خير را نميدانم اما اگر در مسابقات انتخابي روي تشك نرود شانسي براي حضور در مسابقات جهاني امسال ندارد.» او در پاسخ به اين سوال كه نظرتان در خصــوص برگزاري مســابقات جهاني در محوطه برج ايفل پاريس چيســت، گفت: «در جريان نيستم كه اين موضوع حتمي است يا خير اما اگر به اين نحو هم برگزار شــود بد نيست و جذابيت دارد.»

طاليي گفت: «به بهترين شكل كار ميكنيــم و هرچه خدا بخواهد همان ميشــود و به تكــرار عنوان قهرماني جهان اميدواريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.