رکابزنان اعزامی به ژاپن 50 میلیون وثیقه آماده کنند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ركابزنان در حالي آماده ســفر به ژاپن ميشــوند كه هر كدام از آنهــا بايد وثيقه 50 ميليون توماني بگذارند. محســن ســلگي با بيان اينكــه ماجراي گرفتــن وثيقه به قوت خود باقي اســت، ميگويد: «تا پايان ســال هر ورزشــكاري كه در هر رويداد داخلي و خارجي شركت كنــد بايد تعهدنامه امضــا كند و وثيقه 50 ميليــون توماني بدهد در غير اين صورت اجازه شــركت در مسابقات به او داده نميشود.» مدير تيمهاي ملي دوچرخه سواري در پاسخ به اين پرسش كه فكر ميكند ايــن روش بتوانــد از دوپينگ جلوگيري كند، ادامــه ميدهد: «به هر حال يك روش بازدارنده اســت. اكنون ركابــزن آزمايش دوپينگش از طريق اتحاديه جهاني دوچرخه ســواري اعالم و جريمه مالي ميشود اما اصال جــواب تلفن ما را نميدهد تا جريمه خــود را پرداخت كند. جريمه او اكنون بدهي براي فدراسيون ايران شده است بنابر اين وقتي وثيقه داشته باشــيم ديگر نميتوانند چنين كاري انجام دهند. گرفتن تعهدنامه و وثيقه براي همه ركابزنان اســت و در اجراي اين قانون هيچ كســي براي ما فرقي ندارد. در نهايت احترام براي ركابزنان، همه بايد وثيقه بگذارند و تعهد نامه امضا كنند، در غير اين صورت از حضور آنها در مسابقات داخلي و خارجي جلوگيري ميشود. حتي ما به استانهاي دو تيم باشــگاهي شهرداري تبريز و پيشگامان نامه ارسال كردهايم كه اين تيمها هم بايد وثيقه بدهند. اميدواريم اين كار را انجام بدهند چرا كه نميخواهيم باشگاهها ضرر كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.