22 خرداد روز جهاني ورزش براي كم توانان ذهني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

از ســوي فدراســيون جهاني ورزش افراد كم توان ذهني21 ژوئن امســال ( 22 خرداد) بهعنوان روز جهاني اين ورزش نامگذاري شده است. عباس باغستاني رييس انجمــن ورزش افراد با هوش ميانه در اين بــاره گفت: «باتوجه به اهميت ورزش براي كم توانان ذهني، مرزي، ســندرم داون و اوتيســم، فدراسيون جهاني INASFID اقدام به نامگذاري يك روز مشــخص در سال كرده است و از اين رو 12 ژوئن كه مصادف با 22 خرداد ماه نيز اســت، بهعنوان روز جهاني ورزش براي كم توانان ذهني شناخته ميشود.»

باغستاني ادامه داد: «اين اقدام فدراسيون جهاني به منظور شناخت هر چه بيشتر عموم با نيازمنديهاي اين قشر از افراد داراي معلوليت و نيز كمك به توســعه هرچه بيشتر فعاليتهاي ورزشي براي آنها در كشورهاي مختلف انجام شده و فرصت خوبي اســت تا كشورهاي عضو از طريق وسايل ارتباط جمعي خود و نيز مســووالن ذيربط با امــر ورزش، گام هاي موثري در اين زمينه بردارند. امســال سومين سالي است كه 12 ژوئن بهعنوان روز جهاني ورزش براي كم توانان ذهني نامگذاري ميشــده و اميدواريم هر سال شاهد توســعه فعاليتهاي اين فدراسيون جهاني و كشــورهاي عضو در خصوص گسترش ورزش براي اين قشر از افراد داراي معلوليت باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.