لوپتگي: حاال به فكر ايتاليا هستيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اسپانيا توانســت در مرحله مقدماتي جــام جهانــي 2018 در خانــه مقدونيه 2 بــر يك پيروز شــود. هرچند كه نتيجه نشــان ميدهد اسپانيا كار دشواري داشته اما جولــن لوپتگي، مربي تيم ميگويد كه عملكرد آنها بسيار راضيكننده بوده است.

اســپانيا اكنون 59 بــازي پياپي در مرحلــه مقدماتي جام جهاني اســت كه نباخته اســت. لوپتگي گفت: «به نظرم ما عالي پيروز شــديم. بازي ما متقاعدكننده بود، هرچنــد كه نتيجه اينطــور نبود اما فوتبال همين است و اگر از فرصتهايتان بهره نبريد كه نتيجــه را 3 بر صفر كنيد، حريف شــما به خود ميآيــد و خطرناك ميشــود. تيم ما ذهنيتي عالي داشت، هم در نيمه اول و هم در نيمه دوم. در كل، ما فرصتهاي زيادي ساختيم و ميتوانستيم راحت پيروز شويم. همه در ميدان سخت كار كردند.»

لوپتگي و بقيه اعضاي تيم ملي اسپانيا اكنون به فكر ديدار حســاس مقابل ايتاليا در 2 سپتامبر 11( شــهريور) هستند. هر دو تيم 16 امتياز دارند و اسپانيا با تفاضل گل بهتــر در صــدر جدول اســت. مربي اســپانيا گفت: «حاال ميتوانيم به بازي با ايتاليا در ســپتامبر بپردازيم. ما مطمئنيم كــه در چنين ديدار مهمــي، جوي عالي در ورزشــگاه برنابئو رقم خواهد خورد. در حال حاضــر ما اســتراحت خواهيم كرد، باتريهايمــان را دوباره شــارژ ميكنيم و مطمئنم كه همــه آماده آن بازي خواهند بود.»

تركيب اسپانيا: دخئا پيكه، راموس، آلبا، كارواخال بوسكتس، اينيستا 90( - ســائول)، تياگو 74( -كوكه) - سيلوا 69( - پدرو)، كاستا، ايسكو گلها: سيلوا ،)15( كاستا )27( براي اسپانيا، ريستوفسكي )66( براي مقدونيه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.