برناردسكي: سفر بزرگي در پيش داريم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فدريكو برناردســكي اولين گل ملي خود را برابر ليختناشــتاين به ثمر رســاند. اين بال فيورنتينا كه بهعنوان بازيكن جانشــين وارد زمين شد، از گوشه محوطه جريمه با يك شوت دروازه حريف را باز كرد.

او گفت: «واقعا مشــتاق آن بــودم كه يك گل بزنم و عضوي از اين تيم ملي ايتاليا باشــم. به نظرم اراده عاملي كليدي براي هر بازيكني اســت و هر چه اراده بيشــتري داشته باشيد، بيشــتر تواناييهاي خود را باور داريد. من ميخواهم بــه اين تيم ملي ايتاليا كمك كنم. من اولين بازيام را در اودينه انجــام دادم و به نظرم اين لحظهاي اســت كه بايد بــراي تمام عمر نگهش داشت.»

برناردســكي يكي از چندين بازيكن تيم ملي ايتاليا است كه به لهستان ســفر ميكند تا در جام ملتهاي جوانــان اروپا بازي كند. او گفت: «حاال ما بايد تمركز كنيم، چون ســفر بزرگ ديگري در پيش داريم. ما ميدانيم كه قوي هســتيم و تيمي مدعي داريم. ما تيمي بزرگ هستيم و اين ميتواند در مســابقاتي به اين شكل سرنوشتساز باشــد. ما مشتاق و باارادهايم و افتخار ميكنيم كه نمايندگان كشورمان هستيم.» از او درباره تفاوت آنتونيو كونته و جيامپيرو ونتورا ســوال شد و او گفت: «به نظرم برخي ايدههايشان مشابه است و برخي ديگر متفاوت. هر دو مربيان بزرگي هستند اما حركات متفاوتي از ما در زمين ميخواهند.»

گاتزتا دلو اسپورت- كریستیانو رونالدو ميگوید، آندره سیلوا (كه در راه میالن اســت) در تیم ملي پرتغال، جانشــین او خواهد شــد: «وقتي من بازنشسته شوم، خیال پرتغال راحت خواهد بود چون یك مهاجم بزرگ پیدا كرده: آندره سیلوا.»

-ESPN بایرن مونیخ رسما اعالم كرد، گنابري را از وردربرمن خریده است. این بازیکن 21 ساله كه تابستان گذشته از آرسنال

روانه برمن شد، با قراردادي 3 ساله به مونیخيها ملحق ميشود.

مــاركا- بدیهي اســت كــه خیلــي از بچهها دوســت دارنــد شــبیه رونالــدو باشــند. كریســتیانو رونالدو جونیــور هم مــدل مویش را مثــل پدرش كرده اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.