از دروسي ممنونم!

پيگريني، خوشحال از اولين بازي با پيراهن ايتاليا:

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

لورنتــزو پيگرينــي گفتــه كه بســيار خوشحال است كه اولين بازي ملياش را براي تيم ملي بزرگســاالن ايتاليا انجــام داد. او از اسطورهاش، دانيله دروسي تشكر كرده است.

اين هافبك ساســولو كه تنها 20 ســال دارد، 90 دقيقــه برابر ليختناشــتاين بازي كــرد. او گفت: «وقتي پا به ميدان ميگذاريد، ديگر زياد به اين موضوع فكر نميكنيد. شايد فردا تــازه درك كنم كه اولين بازي مليام را انجام دادهام! مربي هديه تولدي بســيار عالي را پيشــاپيش به مــن داد. ديگــر نميتوانم بيش از اين خوشــحال باشــم. امشب توپ را در تمام مدت زير پاهاي خود داشــتيم و بايد شــدت بازي را به حريف ديكته ميكرديم. به همين دليل براي من آســان بود كه در بازي جا بيفتم.»پيگريني در اين مســابقه در كنار دروسي در خط مياني قرار گرفته بود و احتماال بهزودي راهي رم هم بشــود و در اين باشگاه كنار دروسي بازي كند. او گفت: «همانطور كه بارها گفتهام، دروسي در كودكي اسطوره من بود و من احترامي فوقالعاده برايش قايلم و او را بسيار ميستايم. اينكه اولين بازي ملي خود را براي ايتاليا در كنــار او انجام دهم رويايي اســت. او در طول بــازي بــا نگاههايش و با حرفهاي گاه و بيگاهش به من كمك كرد. او به جز اينكه بازيكني عالي است، انساني بزرگ هم هســت.»پيگريني، فدريكو برناردسكي و ديگران بهزودي براي مسابقات جام ملتهاي جوانان اروپا به لهســتان ميرونــد. او گفت: «بسياري از بازيكنان زير 12سال هستند كه به تيم اصلي اضافه شدهاند. اميدواريم كه يورو فوقالعادهاي داشته باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.