اينتر: براي فروش يووتيچ به سويا تخفيف نميدهيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

والتر ساباتيني، مدير ورزشي باشگاه اينتر اعالم كرد كه اين باشــگاه به سويا براي خريد اســتوان يووتيچ تخفيــف نميدهد چون اين بازيكن مونتهنگرويي به اندازه كافي مشــتري دارد. يووتيــچ در فصــل قرضي كه در ســويا گذراند عملكرد خوبي داشــت 7( گل زد و 5 پاس گل در 29 بازي الليگا داد) و آندلسيها ايــن اختيــار را دارند كه بــا پرداخت 13/5 ميليون يــورو با او قــراردادي قطعي ببندند. ســاباتيني در اين خصوص به شــبكه ABC اســپانيا گفت: «ما در حال ارزيابي شــرايط هســتيم اما فكر نميكنم كه تخفيفي در كار باشــد چون او به اندازه كافي در بازار مشتري دارد.» يووتيچ 27 ساله در بازي اخيرش براي تيم ملي مونتهنگرو برابر ارمنســتان در مرحله انتخابي جام جهاني 2018 هتتريك كرد كه اين اتفاق هم انگيزه مشتريانش را براي جذب او دو چندان كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.