امباپه: روياي من بردن ليگ قهرمانان است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كيليــان امباپــه، مهاجم جوان و پرطرفدار موناكو درباره آينــدهاش و مقصــد احتمالي خــود اظهارنظري معنادار كرد. مهاجم 18 ساله قهرمان فرانسه كــه درخشــشاش در فصــل اخيــر او را در فهرســت خريد تيمهــاي بزرگي ماننــد رئال مادريد، آرسنال، منچسترسيتي و حتــي ليورپــول قــرار داده اســت، غيرمســتقيم گفت اگر قرار به ترك موناكو باشــد، به تيمي خواهد رفت كه ظرفيت قهرمانــي در ليــگ قهرمانان را داشــته باشــد. او به برنامه تلهفوت فرانســه گفت: «ليگ قهرمانان يك رويا اســت، يك رقابت كه هر كســي ميخواهد آن را ببرد و فقط عده معدودي ميتواننــد آن را ببرنــد. ليگ قهرمانان مهمترين مســابقات اســت. براي مــن قهرماني در ليــگ قهرمانان اروپــا ارزش و اهميت بيشــتري از بردن توپ طا دارد.» امباپه در فصلي كه گذشــت 26 گل زد و 14 پاس گل داد كــه نتيجــهاش جلب نظر ديديه دشــان، ســرمربي تيم ملي فرانسه براي دعوت از او به اردوي خروسها و تجربه بازي ملي بــود. امباپه در اين بازي هم گفــت: «براي من در رده ملي بــازي در جام جهاني 2018 هدف شماره يك است. همانطور كه هميشــه گفتهام، روياپردازي خوب است اما همه چيز به خودم بســتگي دارد كه براي تحقق آنها تاش كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.