نادال: واقعا باورنكردني است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ســلطان زمينهاي خاك رس بعد از دو ســال دوری، حكومــت روالن گاروس را باز پس گرفت آن هــم با اقتدار. رافائل نادال در ســه ســت با نتايج 6 بر ‪6 2،‬ بر 3 و 6 بر يك استانيســاس واورينكا را در هم كوبيد تا «ال دسيما»ي اوپن فرانسه را مال خود كند. تنيســور 31 ساله دوباره به روزهايي برگشته كه در زمين رسي دست نيافتني مينمود و در كمي بيشــتر از دو ساعت قهرمان ســال 2015 اين رقابتها را مقهور كرد.

نخســتين بار اســت كه يك نفر در دوران تنيس حرفهاي در يك گرنداســلم 10 قهرماني به دســت ميآورد؛ اين يكي شــايد تاثيرگذارترين موفقيــت او از 15 قهرمانياش در مســابقات مهم سال باشد چون بعد از ســه ســال پر از مصدوميت به دســت آمد، آخرين بار در سال 2014 نوواك جوكوويچ را از پيش رو برداشته بود.

او در تمام مســابقات ستي را به رقبا واگذار نكرد و تنها 35 گيم را باخت. فقط بيورن بورگ در مسير قهرماني سال 1978 با دادن 32 گيم، قهرمان قاطع تري نسبت به او داشته است.

واورينكا، شــانس ســوم قهرماني، در نيمهنهايــي اندي ماري مرد شــماره يك جهان را از پيش رو برداشت و ميخواست در 32 ســالگي بعد از 45 سال مسنترين قهرمان اوپن فرانسه لقب بگيرد اما در برابر كســي كه در اين رقابتهــا، آمار اعجاب انگيــز 2 باخت در برابــر 79 برد دارد، شانسي نداشت.

نــادال كه با برخورد ضربــه واورينكا به تور قهرمانياش قطعي شــد و به پشت روي زمين افتاد، گفت: «كمي احساساتي شــدم، اســترس و آدرناليني كه در زمين حس ميكنم، غيرقابل بيان اســت. واقعا باوركردني نيســت، بردن الدسيما خيلي خاص است.»

در مراســم قهرمانــي، تونــي عموي نادال و مربي او از بچگي حضور داشت كه آخر ســال از او جدا ميشود. نادال كه در رنكينگ روز گذشــته بهترين تنيسورهاي جهان تا رده دوم باال آمد، ادامه داد: «بدون عمويم نميتوانستم اين 10 قهرماني را به دست آورم.» او در 22 فينال گرنداسلمها بازي كرده و براي ســومين بار در قهرماني ستي را به رقيب نداد.

بازنده سوييســي هم به كســي اداي احترام كرد كه در فينال سال 2014 اوپن استراليا شكستش داد و اولين قهرمانياش در گرنداســلمها را جشن گرفت: «مطمئنا بهترين تنيس خودش را بازي ميكند، نه فقط در اينجا. شكست سختي بود اما من برابر بهترين بازيكن تاريخ كلي كورت بازي كردم. اين همان رافايي بود كه انتظارش را داشــتم، از ابتداي فصل آماده و سرحال و جســور بوده و در سطحي فوقالعاده بازي ميكند.» او قبل از اين 11 برد متوالي در زمينهاي رسي داشت اما از نظر خودش با توجه به باخت در دور اول مسترز مادريد و دور دوم مسترز مونتكارلو عملكرد بسيار خوبي در اين گرنداسلم داشته: «مسابقات فوقالعــادهاي بود، من اين فينال را باختم اما ســه هفته پيش خيلي اوضاعم خراب بود و درباره بازيام به شــك افتاده بودم. با قهرماني در ژنو و رسيدن به اين فينال، اعتماد به نفسم را دوباره به دست آوردم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.