پيراهن استقالل خوزستان گرانتر از پيراهن استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

يحتمل پیراهن استقالل خوزستان گرانتر از پیراهن استقالل است كه بیت سعید حاضرشده آنجا با كلي مشقت و دردسر به عقد قرارداد 500 میلیوني تن بدهد اما در استقالل به مبلغي كمتر از يك میلیارد و 300 راضي نبوده است. معموال اين سیر صعودي مبلغ زماني اتفاق ميافتد كه بازيكني با عقبه بسیار روشن از يك تیم بزرگ به يك تیم كوچكتر ميرود

اگــر مديرعامل باشــگاه اســتقالل دائم بدهيهاي گذشــته را پیش نميكشــید و ســعي نميكرد مديريت خــودش را متفاوت جلــوه دهد بحثي در پرداختــي يــك میلیارد و 300 میلیوني به بیت ســعید كه فصــل پیش 500 میلیــون گرفته بود، پیش نميآمــد اما وقتي با اين خريــد گران تناقض گوييها آشــكار ميشــود بايد بي پرده به موضوع اشــاره كنیم تا نهادهاي باالدســتي و آنها كه مديريت باشگاه اســتقالل را زير نظر دارند فاصله حرف تــا عمل اين مدير را كامال درك كنند. مديرعامل اســتقالل با اولین خريد خود همه آن ايرادهايي كه به مديران ســابق ميگرفــت را به خودش برگرداند. اين بازيكن قرار گرفتهاند كه حاضر به پرداخت چنين مبلغي شدهاند.

شــايد هم مديرعامل باشــگاه اســتقالل ترســيده است كه اگر بيت سعيد را به خدمت نگيــرد از نگاه هواداران و كارشناســان بازنده نقل و انتقاالت لقب بگيرد اما اساسا قرار نبود استقالل بازيكن نامداري به خدمت بگيرد و از زماني كه ســوت پايان ليگ شانزدهم به صدا در آمد هــدف اين بود كه بــا بازيكنان فصل شانزدهم قراردادها تمديد شود.

اســتقاللي كه در خود بازيكن توانمندي همچون كاوه رضايي را داشت، يا جابر انصاري و بهنام بــرزاي و حتي علي قرباني كه همواره عصاي دست بود، هرگز نيازي به چنين ريخت و پاش بزرگي نداشت و ميتوانست اولويتهاي نقل و انتقاالتي خود را بر مبناي تمديد قرارداد بازيكنان فصل پيش بنا كند اما انگار به ناگهان همه سياســتهاي كلي باشــگاه اســتقالل تغييركرده است.

شــايد هم باشگاه اســتقالل عالقهاي به تمديــد قرارداد كاوه رضايــي كه از ذوبآهن پيشــنهادي جدي دارد ندارد. اگر اينطور هم بود افتخاري نبايد تــن به عقد چنين قرارداد گزافي ميداد و رقمي را در قرارداد بيت سعيد مينوشــت كه حاال توقع ديگــران را هم زياد كند. حاال اگر باشگاه استقالل بخواهد با پژمان منتظري قرارداد منعقــد كند بايد چه مبلغي در قراردادش بنويسد؟ آيا منتظري با آن همه ســابقه و كوله باري از تجربه حاضر ميشــود رقمي در قراردادش نوشــته شود كه كمتر از بيت سعيد باشد؟

باشــگاه اســتقالل قــدم اول در نقــل و انتقاالت را چنان برداشــته كه حتي بازيكنان فصل پيش را هم متوقــع ميكند و آنها را در مســيري قرار ميدهد كه توافق با باشــگاه را بسيار سخت بگيرند. باشگاه استقالل بي آنكه مبناي خاصي را در نظر بگيرد حاضر به انعقاد قراردادي شــده كه از بيخ و بــن غلط بوده و بايد با آگاهي و اطالعات بيشــتر به ســمت و ســوي بازيكن مورد نظرش ميرفت نه اينكه بعــد از يكي، دو روز مذاكــره و چانه زني آخر كار به اينجا برسد كه مبلغ يك ميليارد و ۰۰۳ ميليون تومان از سرمايههاي باشگاه در اختيار بيت سعيد قرار بگيرد.

با اين شــيوه قطعا باشــگاه اســتقالل به مشكل برخواهد خورد و در ادامه راه تمديد و يا جذب بازيكنان جديد بايد مبالغ چشمگيري را در قراردادها بنويســد. همين حاال نيز تمام آن آرمانهايي كه افتخاري از آنها ســخن به ميان آورد و خــود را مديري كم ضرر و بدون بدهي جا زده زير ســوال رفته است. افتخاري درهمين نقطه شروع نشان داد به لحاظ شكل كار هيچ تفاوتي با مديران سابق ندارد.

او هــم به دنبال خبرســازي اســت و از كنــار قراردادهــاي جديد تنها بــه اين هدف ميانديشد كه فشارهاي رواني حاكم بر باشگاه را كاهش دهد اما او مســير را اشــتباه رفته و گزينه نامناسبي را براي ريخت و پاش انتخاب كرده است. شــايد اگر افتخاري به سراغ يكي از لژيونرهــاي فوتبال ايــران ميرفت، كاري كه پيشتر در باشــگاه اســتقالل انجام شد و ديديــم كه نكونام و تيموريان در اوج شــكوه و از ليگهاي اســپانيا و انگليس به اســتقالل آمدند ميشد براي افتخاري هم تيتر بزنيم كه او شاه ماهي شكار كرده است اما شكار او ماهي قزلآال هم نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.