در‌جست‌وجوی‌مهاجم‌«هدف»‌آب‌یها

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

حاال كه حســنبيت سعيد با انتقال از اهواز به پايتخت پيراهن استقالل تهران را بر تن كرده اســت، بايد پرســيد او مهاجم «هدف» (نوک) اين تيم خواهد بود يا كاوه رضايی اما اگر تحركات ماههای اخير ثمر بدهد و ســجاد شــهباززاده پس از كوچ بيتسعيد به استقالل تهران دلسرد نشده باشد و او هم مجددا آبیپوش شود، طيف گزينههای استقالل برای پست مهاجم هدف (نوک) در فصل آينده به سه نفر افزايش خواهد يافت.

برای برآورد نهايی اين وضعيت هنوز زود است و شايد استقالل تهران حق داشته است كــه در هفتههای اخير به جــذب مهرههايی جديد برای نوک حملهاش بينديشد زيرا كاوه رضايی دو ســه سالی است كه انديشه كوچ به اروپا را در ســر دارد و میخواهد در يك تيم مطرح اين قاره توپ بزند و بدون پيشنهاد هم نبوده است.

ســجاد شــهباززاده پس از حضور ناموفق شــش ماههاش در ليــگ تركيه با مشــاهده وضعيت نامساعد در اردوی آبیها و منع شدن آنها از خريدهای نيم فصل توســط فيفا به نفت تهــران رفت و با اين تيم جام حذفی كشــور را هم برد و با اينكه در صورت ابقای رضايی و با احتســاب حضور بيتسعيد نياز استقالل به وی به وضوح كاهش خواهد يافت اما خاطره حضور او در پست نوک حمله استقالل در دو فصــل پيش به قدری مثبت بود كه آبیهــا از جواب گفتن وی ابا دارند و او مهاجمی است كه كمتر تيم ليگ میتواند به وی نه بگويد.

اندیشههای منصوریان

اينكــه در انديشــه عليرضا منصوريــان چه چيزهايــی در اين ارتباط میگذرد، نكتهای اســت كه نامعلوم مینمايد اما مشخص است كه اين مربی به رغم عملكرد مثبت مهاجمان تيمش در فصل گذشــته به چيزی بيشتر و بهتر از آن ايام در ذهن خود فكر میكند و خواهان دســتاوردهای بيشتری است.

اين در حالی است كه استقالل مهاجم آزادی همچون محسن كريمی را هم در تركيبش دارد كه هرگاه به ميدان آمده موثر واقع شــده اســت اما منصوريان با احتســاب حضور آبیها در ســه جام داخلی و آسيايی در فصل آينده از فزونی مهرههای ولو «همپست» در تركيب تيمش استقبال میكند و حتی اگر ســجاد به خانه سابقش بازنگردد، اين يك سوال عمده خواهد بود كه او برای فصل بعد اولويت را برای نوک حمله به چه كســی خواهد داد.

به كاوه رضايی كه در فصل گذشــته از هر جهت نمره قبولی گرفت و در آســيا هم آبروداری كرد و يا بيتسعيد كه در دو فصل گذشته بيشترين خدمات را به آبیهای خوزستان ارزانی داشته است.

«او» جوان نیست

بيتســعيد برخالف آنچه تصور میشــود مهاجم كم سن و سالی نيســت و تجربه الزم را دارد و ۵ ســال از رضايی مسنتر است اما كادر فنی آبیها مجبور اســت هر گزينه خوبی را بــرای فصل بعدی مدنظر قرار دهد و روی آن كار و بررســی كند و ببيند كه كداميك بيشــتر با اهدافش ســازگاری دارند، ضمن اينكه تعدد مســابقات پيش روی نيز گواهــی میدهد كه آبیها اصال به يك نوک حمله برای فصل بعد اكتفا نكننــد و حداقل يك آلترناتيو و حتی دو نفر برای اين منظور داشــته باشــند و از آنها به طور چرخشی و نوبتی استفاده كنند تا هميشه يك گلزن ســرحال را در خدمت داشته باشند، حتی اگر اين امر يك مثلث دور از ذهن و قدری رويايی مركب از رضايی بيتســعيد و شــهباززاده را در استقالل شــكل دهد؛ بخصوص كه هميشه اين دلگرمی و راهحل اضافی هم وجود دارد كه میتوان «دو مهاجمی» بازی كرد و يكی ديگر را هم به لب خط فرستاد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.