ابراهيمزاده: قصد جدايي داشتم اما اجازه ندادند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مسعود ابراهيمزاده مدافــع هافبــك تيــم فوتبال گســترش فوالد تبريز كه فصل گذشــته بازيهــاي خوبي را براي تيمش انجــام داد درباره ادامه حضــورش در اين تيــم ميگويد: «من يك فصــل ديگر بــا اين تيم قرارداد دارم كه به همين خاطر باشگاه با جداييام موافقت نكرد. من از چند تيم پيشنهاد داشتم و واقعيت اين است كه ميخواستم از گسترش فوالد جدا شــوم اما مسووالن باشگاه به هيچ وجه از موضع خود كوتاه نيامدند و در نهايت در گســترش فوالد ماندم. اميدوارم كه فصل خوبي را با اين تيم سپري كنم.»

او ســابقه همكاري با ســرمربي جديد را نــدارد: «من تا حاال بــا او كار نكردهام و اين اولين باري اســت كه با بوناچيچ كار ميكنم. ما بــا هم رابطه خوبي داريــم و اميدوارم كه يك فصل موفقيتآميز را پشتسر بگذاريم. امسال تيم ما جوانتر شــده و ميبينيد كــه بازيكنان جواني به گسترش فوالد اضافه شدهاند، به همين دليل مــا نياز بــه زمان داريم.»

مدافــع - هافبــك تيــم فوتبال گســترش فــوالد تبريز در پاســخ به ســوالي در مورد آخرين وضعيت داريوش شــجاعيان اين طورمي گويد: «داريوش هم وضعيتي مشابه با شرايط من دارد. او دو فصل ديگر با باشــگاه قرارداد دارد و مسووالن هم با جدايي شــجاعيان موافقــت نكردهاند. اگر شــجاعيان برود، مســووالن باشگاه گسترش فوالد نميتواننــد بهتر از او را به تيم بياورند. شــجاعيان از لحاظ فني يــك بازيكن قوي محسوب ميشود كه ميتواند به تيم ما كمك كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.