اميرجان خوشا به حالت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در حالي كه تا چندي پيش ســعيد آذري از مجتبي حســيني بهعنوان تنها گزينه مورد حمايتش براي سرمربيگري ذوبآهن نام ميبرد اما در نهايت اعضاي هيات مديره راي به انتخاب اميرقلعهنويي دادند. اين مربي چندين ســال ســابقه سرمربيگري در ســپاهان را دارد و حاال بايد روي نيمكت رقيب اين تيم بنشيند.

بــدون شــك در چنين شــرايطي حمايــت اهالــي فوتبــال و بخصــوص پيشكســوتان فوتبال اصفهــان ميتواند انــرژي، انگيــزه و دلگرمي زيــادي به سرمربي بدهد. محمود ياوري پيشكسوت فوتبال اصفهان كه سالها سابقه هدايت تيمهــاي ســپاهان و ذوب را برعهــده داشته طي نامهاي ضمن تبريك به امير قلعهنويي از او حمايت هم كرده اســت. اين مربي نام آشــناي فوتبــال ايران در بخشــي از نامــهاش آورده:« امير جان خوشا به حالت كه هواداراني هميشه در صحنه و مديراني امتحان پس داده را به همراه داري. ذوبآهن همچون سپاهان از موهبــت مديران مســتقل و متمركز برخوردار است كه در تيمداري و حمايت از مربي تا نهايت ممكن هوشمندانه رفتار ميكنند. باشد با حضور مربي كار بلد و با تدبيري همچون امير قلعهنويي، اصفهان و اصفهانــي آيندهاي روشــنتر از امروز داشته باشد. به اميد موفقيتهاي آينده براي اهالي فوتبال اصفهان.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.