انتخاب سرپرست براي آلومينيوم اراك

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در جلســه مديرعامل شــركت ايرالكو با چندتن از اعضاي هيات مديره باشگاه آلومينيوم، احمد بهاري بهعنوان سرپرست جديد اين باشگاه انتخاب شــد. همچنين قرار شد روز سهشنبه جلســهاي بين بهاري و اعضاي هيات مديره باشگاه آلومينيوم برگزار شود تا در اين جلسه بهاري به تشريح وضعيت باشــگاه آلومينيوم اراك بپــردازد و در پايان نيز در مورد تيمداري باشــگاه آلومينيوم در ليگ دسته اول فوتبال تصميمگيري شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.