فوالد بازنده فعلي نقل و انتقاالت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - آنيتا پورحسيني ‪Anita Pourhosseini‬

فوالد خوزســتان يكي از تيمهايي بود كه خيلي زود سرمربياش را مشــخص كرد. در واقع فوالديها از سوم خرداد با سيروس پورموسوي براي فصل هفدهم به توافق رسيدند كه اين قرارداد بعد از بازي برگشت استقالل خوزستان مقابل الهالل عربستان يعني 10 خرداد ماه امضا شد.

با اين اتفاق به نظر ميرســيد فوالديها خيلي زود دســت به كار ميشــوند و بازيكنان آزاد استقالل خوزســتان را به خدمت ميگيرند. در ليســت قرمزهاي اهوازي نامهايي چون پيمان شــيرزادي، حســن بيتســعيد، محمد طيبي، وحيد شيخويسي، رحيم زهيوي ...و به چشم ميخورد كه خيليها تصور ميكردند بازيكنان سابق استقالل خوزستان بدون هيچ مشــكلي با فوالد خوزســتان قرارداد امضا ميكنند اما ظاهرا يكسري موانع باعث شد اين اتفاق نيفتد. به اين ترتيب فوالد خوزستان كــه بيش از 3 هفته قبل كار خود را شــروع كرده تا االن فقط با حميدرضا گلزاري بازيكن فصل قبل گلگهر ســيرجان قرارداد رسمي امضا كرده و هنوز نتوانسته هيچ ستارهاي به خدمت بگيرد.

اين در حالي اســت كه ساسان انصاري هم فوالد را ترك كرده و به سپاهان پيوسته. همين مســائل باعث نگراني هواداران فوالد خوزستان شده است.

بر اين اســاس هــواداران فوالد تجمع اعتراضآميزي در تمرينات فوالد خوزســتان داشتند و نسبت به نقل و انتقاالت تيم محبوبشان ابراز نگراني كردند.

آنها از اينكه محمد طيبي، فرشاد ساالروند، مهدي زبيدي و حسن بيتســعيد با ديگر تيمها قرارداد بســتند ناراحت هســتند و معتقدند بازيكنان بومي بايد در استان حفظ ميشدند.

ظاهرا همين شــرايط هم باعث شــد رحيم زهيــوي كه به خاطر ســيروس پورموسوي تخفيف زيادي به فوالد خوزستان داده بود و بارها اعالم كرد با اين تيم قرمز اهوازي قرارداد امضا خواهد كرد، كمي دو دل شــود چون ميداند با اين شــرايط، فوالد خوزستان كار سختي در ليگ هفدهم خواهد داشت.

با اين شــرايط ميشود گفت فوالد خوزستان كه به نسبت خيلي از تيمها كارش را زودتر شــروع كرد، تا االن يك بازنده در نقل و انتقاالت اســت. بازندهاي كه اميــد چنداني به جذب ســتارههاي بومي ندارد و احتماال بايد به ســراغ بازيكنان جوان و تيمهاي پايه برود تا كاستيها را جبران كند. هرچند كه اين مساله هم سخت به نظر ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.