مرفاوي: جرم من چيست كه پولم را نميدهند؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعد از اينكه باشــگاه اســتقالل صمــد مرفاوي را بــراي پرداخت مطالباتش به نوعي دســت به سر كرده است، حاال او با دلي پر گاليه از اين وضعيت درباره طلبش از باشــگاه استقالل ميگويد: «تلفني با پندار توفيقي در اين باره صحبت كردم اما او به من گفت بايد نامهاي بنويسم و قيــد كنم كه فــالن مبلغ طلب دارم. پس از اين همه شــفاهي حرف زدن و ســالها مراجعه كردن و به ســازمان ليگ رفتن، تازه ميگويند بايد نامه بنويسي. 130 ميليون تومان از ســال 88 طلب دارم كه ماليات آن را از آن ســال به بعد پرداخت كردهام. در شــرايطي كه پولي نگرفته بودم مالياتش را پرداخت كردم.»

او همچنيــن تأكيد ميكنــد: «پس از 8 ســال ميگويند بــراي طلبــت بايد نامه بنويســي. اگر طلبم را آن زمان ميگرفتم تا االن آپارتمان خريده بودم! اين مبلغ در قبال پولهاي ميلياردي كه به بازيكنان ميدهند، مبلغي نيست. من پيش از اين به سازمان ليگ شكايت كرده بودم و حكم دارم اما هنوز به جايي نرســيدهام. مگر ميشود از سال 88 طلب داشته باشم ولي پولم را ندهند؟ به من گفتند برو به سازمان ليگ شكايت كن تا آنجا پولت را بگيري اما فعال خبري نيست.»

ســرمربي فصل گذشــته صباي قم ميگويد: «جرم ما چيست كه پولمــان را نميدهنــد؟ طلب دو فصل پيش صبا را هــم نگرفتهام، در حالي كه ماليات آن را هم بايد بپردازم. ماليات برعهده باشــگاه صبا بود اما پرداخت نشــده اســت. وقتي پولي نگرفتهام، چطور ميتوانم ماليات بدهم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.