كرار به اردوي صنعت نفت اضافه شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هافبك عراقي صنعت نفت آبادان، يكشــنبه شــب به اردوي كردان كرج تيم فوتبال صنعت نفت آبادان اضافه شد. با اينكه اين بار كرار سعي دارد خود را متفاوت از گذشته نشان دهد اما باز هم در روز اول تمرينات صنعت نفت البته با اجازه كادر فني در كردان كرج حضور نداشت. با اين حال اما او با يك روز تأخير، يكشنبه شــب به اين اردو اضافه شــد. گفتني است كرار در تمرين هوازي ديروز صبح(دوشنبه) تيم صنعت نفت آبادان حضور پيدا كرد و در جلســه تمريني بدنســازي اين تيم حاضر شد. اردوي پيش فصل تيم فوتبال صنعت نفت آبادان از روز يكشنبه در دهكده ورزشي كردان كرج آغاز شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.