جماعتي يا اسدي؛ بازوبند كاپيتانی صنعت نفت به كدام ميرسد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تمرينات تيم صنعت نفت آبادان در كرج آغاز شــده اســت و فراز كمالوند با انرژي خاصي تمرينات اين تيم را هدايت ميكنــد. چهرههاي خاص اين تمرينات، كاپيتانهاي ســابق تيمهاي فوالدي ليگ هســتند، مهرداد جماعتي مدافع چپ ايذهاي كه نيمفصل ليگ شــانزدهم از فوالد جدا شده و ابتداي اين ليگ به صنعت نفت پيوسته و همچنين مرتضي اسدي كاپيتان سابق گسترش فوالد كه به همراه سرمربي فصل قبل خود راهي صنعت نفت آبادان شده است. نكته قابل تأمل اين روزهاي صنعت نفت اين اســت كه با وجود مرتضي اسدي و مهرداد جماعتي، كدام يك بازوبند كاپيتاني اين تيم را به بازو ميبندند؟ آيا اين موضوع ميتواند تبديل به موضوعي حاشيهاي شود يا بازيكنان خودشان اين موضوع را حل ميكنند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.