آغاز تمرينات سپاهان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با بازگشت كرانچار تمرينات سپاهانيها از روز چهارشــنبه 24 خرداد ماه آغاز ميشود. در برنامه قبلي اعالم شــده از سوي باشگاه سپاهان قرار بر اين بود كه كرانچــار روز 22 خرداد ماه وارد ايران شــده و تمرينات ســپاهانيها از روز 24 خرداد ماه آغاز شود. سرمربي كروات طاليي پوشــان البته با يك روز تاخير به ايران ميرسد اما تمرينــات را بالفاصله با بازيكناني كه جديدا به تيم جذب شــده اند، آغاز ميكند. ســپاهان تاكنون هوشمندانهترين خريدهاي فصل نقل و انتقاالت را داشــته و با درنظرگرفتن نقاط ضعف فصل گذشــته، بازيكنان خوبــي را به تيم خود اضافــه كرده و قطعا با حضور كرانچار از مدعيان قهرماني ليگ هفدهم خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.