كمالوند دستيارانش را معرفي كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فراز كمالوند براي حضور صنعت نفت آبادان در هفدهمين دوره ليگ برتر، ســراج از مربيان بومي آبادان و همچنيــن پيمان صاحبجمعي، مجتبي خيرانديش و عليرضا جليلي را بهعنوان كادر فنــي اين تيــم معرفي كرد كه هر ســه مربي، ســابقه همكاري بــا كمالوند در تيمهاي تراكتورسازي و گســترس فوالد تبريز را دارند. كمالونــد همچنين از كاظم فرحانــي بهعنوان مربي دروازهبانهاي زردپوشــان آباداني در ليگ برتــر پيش رو بهره ميبرد. اردوي آمادگي پيش فصل تيــم صنعت نفت آبادان از يكشــنبه، در دهكده ورزشي كردان كرج داير شده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.