خيره به ليگ نابينايان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در اين روزهايي كه بوندسليگا تعطيل است، اين بازيكنان نابيناي آلمان هستند كه تنور فوتبال اين گشور را گرم نگه داشــتهاند. ليگ آلمان هم همچون ديگر ليگهاي اروپايي تعطيالت تابســتاني خود را ميگذراند و جز خبرهايي كه گهگاه درباره انتقال بازيكنان ميشــنويم، خبر ديگري به گوش نميرســد. اين اما دليل خوبي نيست براي تعطيلي تمام فعاليتهاي ورزشي و اتفاقا بر اساس اعالم خبرگزاري ورزش آلمان، تنور فوتبال در اين كشــور با برگزاري ليگ فوتبال نابينايان گرم اســت. هفتــه دوم اين رقابتها روز يكشــنبه انجام شــد كه در مهمترين بازي، اشتوتگارتقهرمان دوره قبل- يك بر صفر مغلوب سنپائولي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.