ولع خريدهاي ميلياردي در استقالل

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - ف. گیلکان ‪F. Gilakan‬

اســتقالل هزينه ميسازد و پيش ميرود. پشتوانه اقتصادي و درآمدزايي براي جبران اين هزينهها اما هيچ جايي در بحثهاي نقل و انتقاالت ندارد. استقالل براي اينكه رقيب جدي براي پرسپوليس و مدعي قهرماني باشد با بازيكنان بسياري در حال مذاكره است. شــهباززاده، بيتســعيد، تبريزي، رضاييان، شــفيعي و منتظري. به اين ليست بايد تمديد قرارداد با اميد ابراهيمي و كاوه رضايي را هم اضافه كرد. هيچكدام از آنها ارزان نخواهند بود. بايد ديد اســتقالليها از كدام منابع مالي ميخواهند براي امضاي قرارداد و پيش پرداخت استفاده كنند؟ تا امروز رقمهاي درخواستي هر كدام از اين بازيكنان حداقل 1/5 ميليارد تومان اســت. به عبارت سادهتر، افتخاري براي پيشپرداخت حداقل بايد هزينه 12 ميلياردي را كنار بگــذارد تا همه با رضايت كامل پاي قرارداد خودشان را امضا كنند. همين تحركات استقالل نشان ميدهد كه امسال هم گرانترين و پرهزينهترين تيم خواهند بود. اينكه گفته ميشود اســتقالليها قرار است با قراردادهاي يك ميلياردي (حداكثر رقم قرارداد) فصل را شــروع كنند، غير قابل باور اســت اما خبر ميرســد افتخاري و منصوريان ميخواهند مثل فصــل قبل بندهايي را فراتر از قرارداد اصلي اضافه كنند كه مسير فرعي پرداختهايشان باشد. شــرطهايي نظير پاداش براي بازي يا رضايتمندي سرمربي كه ميتواند بين دويست تا ششصد ميليون را خارج از رقم اصلي قرارداد تامين كند و اين همان خواسته بازيكنان گرانقيمت است. در اســتقالل هيچ خبري از صرفهجويي يــا نگاهي براي كاهش هزينهها نيســت. انگار همــه تصميم گرفتهانــد به بيرحمانهترين شــكل هزينه بتراشــند. اين نگاه را البته در بسياري تيمهاي ديگر هم ميتوان ديد اما اســتقالل كه همين فصل گذشته با چالشهاي مالي مواجه بود و كارش به محروميت از پنجره نقل و انتقاالت هم رســيد، چگونه ميتواند در نقل و انتقاالت اينچنين دســت و دلباز باشــد و از رســيدن رقم قراردادها به حوالــي 2 ميليارد پرهيز نكند؟ اقتصاد مقاومتي كه در بســياري حوزهها زندگي مــردم را تحت تاثير قرار داده، در باشــگاهي كه وزارت ورزش و جوانان مديريتش را كنترل ميكند چــه جايگاهي دارد و چگونه تعريف شــده است؟ آيا در رديف كردن نام بازيكناني كه هر كدامشان حدود 1/5 ميليارد هزينه روي دســت استقالل ميگذارند، نشاني از اقتصاد مقاومتي ميبينيد؟ طرفداران همين تيمها، مردمان عادي اجتماعي هستند كه ردپاي اقتصاد مقاومتي را هر روز در زندگيشــان ميبينند. تيمهــاي فوتبال در ايران اما انگار از كره ديگري آمدهاند و روششــان در امور اقتصادي متفاوت با جامعه اســت. تيمها هر ســال قراردادهاي گزافتر ميبندند و ماللي هم ندارند كه از كدام منبع پول به دست ميآيد و قراردادها پرداخت ميشود. اســتقالل در همين هفته ميخواهد قراردادهاي فصل گذشــته را تمديد كند و از چهرههاي تازه رونمايي كند. اين كار منابع مالي بزرگي ميخواهد. آنها اما انگار چندان نگران نيستند. هزينه ميســازند و براي پرداختش نيز ســرانجام راهي پيدا ميشــود. استقالل آيا بدون توقف و تامل در اين راه پيش ميرود و همچنان به دام ولع خريد و هزينه ميافتد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.