گاليههاي آقای داور

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آنچه باعث شد داور بازنشسته فوتبال ايران دست به قلم ببرد، بيتوجهي رســانهها به درگذشــت عبدالرضا موزون- داور قديمي- بود. علي خسروي در يادداشــت پر از گاليهاش در اين باره نوشــت: «محمد صالحي، منوچهر نظري، محسن زماني و باالخره عبدالرضا موزون در همين ورزشگاه يكصد هزار نفري، با كمترين اشــتباه ســوت ميزدند و در قضاوتهاي دشوارشان كمترين آسيبرساني معنوي به جامعه و مادي به ورزشگاهها را داشتند. در آن زمان نه اينترنتي بود و نه قدرت رســانه به اندازه امروز بود و نه برنامه نودي وجود داشت. سخن اولم با فدراســيون فوتبال است كه از اين اســطورهها به نامهاي براي بهشــت زهــرا اكتفا كرد. سخن دوم با رســانهها است كه نه نامي در حد شــأن و منزلت افرادي مانند داوود حيدري، نصيري و مــوزون بردند و فقــط و فقط با لطف بسيار اندك كميته المپيك، نامهاي براي بهشت زهرا مرقوم شــد تا در قطعه نــامآوران به خاك سپرده شوند. بدتريــن روز آنان زمان خاكسپاريشــان بود؛ نه از لحاظ مادي بلكه بــه لحاظ معنوي چون آنان زماني ميــان يكصد هزار نفر تماشــاگر ســوت ميزدند و االن بي هيچ تماشاگري و فقط با تعداد اندكي از بستگان به خاك سپرده شدند. آيــا همه جا بايد حــرف از پول و مقام باشــد تا دوربينهاي تلويزيوني و خبرنگاران به آن ســمت روانه شــوند؟ شما رســانهها و خبرنگاران محترم ورزشــي شــايد ديدن پله و ژارماخ برايتان آرزو باشد. حال آنكه عبدالرضا موزون در ســال 1364 بازي تيمملي ايران و سانتوش برزيل و همچنين تركيهلهســتان را داوري كرد و شما حتي به خود اجازه نداديد كوچكترين نوشتهاي در يادآوري وي مرقوم نماييد و ســخن آخرم با شــما آقاي فردوسيپور اســت كه پربينندهترين برنامه تلويزيوني را داريد و تيغ نقدتان از سر همه گذشته و در دهكورههاي فقيرترين مناطق كشور دنبال پديده ميگرديد. شما كه در برنامه نود در دهههاي اخير با نقدتان افرادي را از كار بركنار يا بر سر كار آوردهايد، شما كه دسترســي به آرشيو رسانه ملي برايتان از آب خوردن سهلتر است، آيا تا به حال به خود اجازه دادهايد راجع به پديدههاي داوري دهه 50 و 60 برنامهاي داشته باشيد؟ آيا اسم عبدالرضا موزون يا محســن زماني و محمد صالحي در برنامهتان برده شــده اســت؟ آن مرحوم تمامي برنامههاي شــما را تا پاسي از شب تماشــا ميكرد و شايد اين تلنگري باشد براي شما رسانههاي ورزشي و همچنين فدراسيون فوتبال.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.